SFERNA OGLEDALA

 

 

Sferno ogledalo je dio uglačane sferne površine sa refleksionim slojem. Sferna ogledala mogu biti konkavna (izdubljena) i konveksna (ispupčena).

            Konkavno sferno ogledalo ima refleksioni sloj na unutrašnjoj strani sferne površine, a konveksno sferno ogledalo ima refleksioni sloj na spoljašnjoj strani sferne površine.

            Sva sferna ogledala imaju karakteristične tačke: centar krivine (C), radijus krivine (R), tjeme ogledala (T) i žižu ili fokus (F).

 

Konkavno sferno ogledalo posjeduje četiri karakteristična zraka.

1. Upadni paraksijalni zrak (paralelan sa glavnom optičkom osom) reflektuje se kroz žižu.

2. Upadni zrak koji pada u tjeme ogledala reflektuje se pod uglom koji je jednak upadnom uglu.

3. Upadni zrak koji prolazi kroz centar krivine reflektuje se natrag na istom pravcu.

4. Upadni zrak koji pada kroz fokus reflektuje se paralelno sa glavnom optičkom osom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konveksno sferno ogledalo posjeduje četiri karakteristična zraka.

1. Upadni paraksijalni zrak se reflektuje na pravcu koji je određen upadnom tačkom i žižom.

2. Zrak koji pada u tjeme ogledala reflektuje se pod uglom koji je jednak upadnom uglu.

3. Zrak koji pada prema centru krivine, pada duž normale na sfernu površinu, pa se reflektuje na

    istom pravcu.

4. Zrak koji pada prema fokusu reflektuje se paralelno sa glavnom optičkom osom. Ovaj

    karakteristični zrak dobija se inverzijom 1. karakterističnog zraka.

 

 

Predstavljamo animacije koje na različite načine oslikavaju praktičnu upotrebu gore navedenog teksta.