Poluga

Poluga predstavlja čvrsto tijelo koje se pod uticajem sila može pokretati oko osi.

Udaljenost osi od pravca sile naziva se krak sile. Umnožak sile i pripadnog kraka naziva se moment sile.

Da bi dvije sile u polugi bile u ravnoteži, moraju njihovi momenti biti jednaki. Postoji li više sila koje djeluju na polugu, ravnoteža je uspostavljena kad je zbroj pozitivnih momenata jednak zbroju negativnih momenata; kao pozitivni momenti sila obično se pri tome označuju momenti koji nastoje da zakrenu polugu u smjeru vrtnje kazaljke na satu (negativni momenti nastoje da je zakrenu u obrnutom smjeru).

Poluga se ubraja u jednostavne mašine. Na poluzi može mala sila držati ravnotežu velikoj, pa se s pomoću poluge može velika sila savladati malom i obrnuto. Poluga se mnogostruko primjenjuje (kod škara, kliješta, vage itd.).

Prosta masina je sprava koja se upotrebljava za savladjivanje sile koja se zove teret.Ova sila djeluje u jednoj tacki.Masina radi na principu djelovanja druge sile koja se zove napor (aktivna sila) u nekoj drugoj tacki.Npr. mali napor koji djeluje na konopac kotura savladjuje tezinu tijela koji taj kotur podize.

Poluga.Cvrsto tijelo obrtno oko ose koja se zove oslonac.Teret i napor mogu djelovati na obje ili na jednoj strani oslonca.

Poluga

Zupcanik.Kombinacija nazubljenih tockova koji se koriste za prenos kretanja izmedju rotirajucih osovina.

Zupcanik