Dinamika

Newtonovi zakoni:

1) Svako tijelo ostaje u stanju mirovanja ili jednolikog pravocrtnog gibanja sve dok na njega ne djeluju vanjske sile

       F=0,   v=0,    a=0

2) Sila što [[[ubrzanje|ubrzava]] tijelo prporcionalna je masi tijela m i akceleraciji a

       F=m*a,  a = F / m

3) Akcija je uvijek popračena suprotnom i jednakom reakcijom

       F1,2=-F2,1

 

Moment je vektorska fizikalna veličina kojom se u mehanici opisuje rotacija, odnosno kaže se da rotaciju vrši moment sile ili kraće moment. Može se reći i da je moment djelovanje sile na nekom kraku. Moment se uvijek odnosi na neku tačku ili osu oko koje se vrši rotacija, a njegov vektor se izračunava pomoću vektorskog proizvoda.

Mjerna jedinica za moment je, kako se vidi iz formule, njutnmetar [Nm].

Moment sile za neku osu  neće postojati kada pravac vektora sile sijece tu osu  ili kad je paralelan s njom

Moment sile

Periodicno kretanje je bilo koje kretanje koje se ponavlja pravilnim vremenskim intervalima.Primjeri ovakvog kretanja su vidljivi kod tijela koja se krecu ukrug (kruzno kretanje),njihanje klatnai vibriranje molekula.

Periodicno kretanje