Mehanika je područje fizike koje proučava gibanje tijela pod djelovanjem sila.

Osnove moderne mehanike su postavili Galileo Galilei (1564.-1642.) i Isaac Newton (1643.-1727.). Do kraja 19. stoljeća se smatralo da je ono što danas zovemo klasičnom mehanikom konačna fizikalna istina o svemiru. Međutim, na prijelazu 19. u 20. stoljeće, rađaju se nove ideje te se na stare probleme počelo gledati s novog stanovišta, što je urodilo stvaranjem kvantne teorije i teorije relativnosti. Danas znamo da je klasična mehanika samo aproksimacija jedne više istine o materiji, prostoru i vremenu koja, unatoč uznapredovalim znanjima i tehnologiji, nije još ni izbliza u potpunosti otkrivena.


Najosnovnija podjela mehanike:

·        Statika - proučava tijela u ravnoteži.

·        Dinamika - proučava geometrijske aspekte gibanja i djelovanje sila.

·        Kinematika - nauka o kretanju bez razmatranja uzroka kretanja.Kretanje cvrstih tijela (koja ne mijenjaju oblik) sastoji se od translatornog kretanja ili translacije,tj. kretanja centra mase s jednog mjesta na drugo i rotacionog kretanja ili rotacije,tj. kretanja oko centra mase.

translacije

·        Kinetika - objasnjava osobine materije kretanjem molekula i energijom koju one posjeduju.


Mehaniku možemo podijeliti i prema naravi predmeta proučavanja:

·        Mehanika materijalne točke

·        Mehanika krutog tijela - proučava gibanje i ravnotežu tijela kod kojih se međusobni položaj sastavnih čestica ne mijenja.

·        Fizika čvrstog tijela

·        Mehanika fluida


Primjena teoretskih znanja iz svih grana mehanike u građevinarstvu, strojarstvu, brodogradnji itd. se naziva primjenjena mehanika.


Sile kojima se klasična mehanika uglavnom bavi spadaju u kontaktne (sve vrste), gravitacijske i inercijalne. To, međutim ne znači da je problem djelovanja nekih drugih sila manje mehaničke prirode od upravo spomenutih - npr. gibanje elektrona u strujnom krugu pod razlikom potencijala električnog polja. Stvar je jednostavno u tome što druge pojave imaju dovoljnu kompleksnost i posebnost da ih se proučava kao odvojene grane znanosti.

 elasticni sudar

 

 neelasticni sudar