1942. godina
           
- januar                - jun                    - decembar
                 - februar             - avgust
                 - april                  - septembar
                 - maj                    - novembar

 
1. januar
   U Vašingtonu je 26 država potpisalo Deklaraciju Ujedinjenih nacija.
18. januar
   Potpisana je vojna konvencija između Njemačke, Japana i Italije.
27/28. januar
   Prva proleterska brigada izvela je naporni Igmanski marš.
                   
15. februar
                         Japanci zauzeli Singapur, najveću britansku pomorsku bazu na Dalekom Istoku.
                    28. februar
                         Iskrcavanje Japanaca na Javu.
18. april
   Američka avijacije je prvi put bombardovala Tokio.
                   
6-8. maj
                         Pomorsko-vazduhoplovna bitka na Koralskom moru, gdje su Amerikanci
                         zaustavili dalje napredovanje Japanaca.
                    23. maj
                         Blizu Prijedora spustila su se dva domobranska aviona-oni su prišli partizanima.
                         To su bili prvi partizanski avioni.
3-6. jun
   Pobjeda američke avijacije i mornarice nad Japancima kod Midveja.
7. jun
   Njemci preduzeli napad ka Sevastopolju, koji je završio 4. jula, kada je prestao svaki
   otpor sovjetskih snaga.
10. jun-15. jul
   Njemačke su jedinice u Jugoslaviji napale partizanske snage na Kozari.
                   
5. avgust
                         Grupa jugoslovenskih proleterskih brigada je oslobodila Livno i mnoga
                         mjesta u zapadnoj Bosni, gdje se spojila sa partizanskim jedinicama
                         zapadne Bosne i Dalmacije.
                    7. avgust
                         Početak američke protivofanzive na Pacifiku.
                    12-17. avgust
                         Konferencija Staljin-Čerčil u Moskvi o otvaranju drugog fronta u Evropi.
13. septembar
   Početak bitke za Staljingrad: ulične borbe između njemačkih i sovjetskih jedinica.
16. septembar
   U Pezi (Albanija) je održana Antifašistička narodnooslobodilačka konferencija.
28. septembar
   U Jugoslaviji su okupatorske i kvislinške snage preduzele operacije radi čišćenja
   zapadne Bosne, Dalmacije i centralne Hrvatske od partizana.
                   
1. novembar
                         U Jugoslaviji je Vrhovni štab izdao naredbu da se formiraju 1. i 2.
                         partizanska proleterska divizija.
                    4. novembar
                         U Jugoslaviji su partizanske brigade oslobodile Bihać.
                    8. novembar
                         Iskrcavanje američkih i britanskih snaga u Maroko i Alžir.
                    9. novembar
                         U Jugoslaviji je Vrhovni štab formirao 3.,4. i 5. partizansku udarnu
                         diviziju i 1. bosanski korpus.
                    12-15. novembar
                         Poraz japanske flote na Pacifiku, u vodama kod Gvadalkanala.
                    20. novembar
                         Vrhovni štab je uveo naziv Narodnooslobodilačka vojska i
                         partizanski odredi Jugoslavije.
                    26-27. novembar
                         U Bihaću je obrazovano Antifašističko vijeće narodnog
                         oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ).
6-8. decembar
   U Bosanskom Petrovcu je održana Prva zemaljska konferencija Antifašističkog fronta žena
   (AFž) Jugoslavije.
27-29. decembar
   U Bihaću je održan Prvi kongres Ujedinjenog saveza antifašističke omladine Jugoslavije.