Balet U Francuskoj

Pod uticajem struje romantizma u literaturi i ostalim granama umjetnosti u prvoj polovini XIX vijeka, i balet zadobija odlike romantizma, u prvom redu to samim predmentima baletskih sadržaja , zatim i po stilu samog izvođenja igre. Taj romantični stil dostigao je najviši  izraz u baletima ''Silfide'' od F. taljonija, sa muzikom Šnajhfera (1832) i '' Žizeli'' od Sen- Žorža , Teofila Gotijea i Koralija,muzika od A.Adama (1842 Beč). Oba baleta rađena su za Marju Taljoni.

    Francuska škola klasičnog baleta prvih decenija XIX  vijeka još se i dalje usložava. Noverov zahtjev potpunog izvrtanja nogu ustranu iz kukova pri tehničkom treningu,postaje opšti princip i pri baletskom scenskom izvođenju tek oko 1825. godine.Tome pridolazi još i pronalazak uzdizanja baletske igračice na palce,koje jedni istoričari pripisuju u piruetama balerini Ani Hajnel iz Šutgarta, dok ga drugi pripisuju Mariji Taljoni u arabesku i atitidi, a treći feni Elsler u parkuru početkom XIX vijeka.

       Glavne odlike baleta XIX vijeka jesu ove:

-         U igri balerina dominiraju prsti ,najpre u prelazu scenskog prostora(parcour) zatim u raznim kombinacijama koraka,najzad kao vrhunac u pirueti i fueteu.Duboku plije francuske škole XVII i XVIII vijeka popušta u značaju.Izvjesni koraci iz baletske tehnike isčezavaju ili se zaboravljaju u njihovom prvobitnom vidu. Tako na primjer isčezavanjem ''mode punih butina'' gubi se korak ''temps de cuisse'' ; ballote se zanemaruje kao i skakutavi pas de basyue i talasavi pas de zephire.

Uz sve to francuska baletska škola u prvoj polovini XIX vijeka dostigla je vrhunac svoje tehničke usavršenosti,što joj je kroz cijelo to vrijeme davalo prvi rang u evropskom baletu uopste. Francuska škola je odvajkada sa korektnošću tehnike umela da spoji ljupkost i eleganciju igračkih pokreta ,pa i mnogo više raznovrsnosti pokreta nego što ih je bilo u prethodnom stoljeću.Sa svojom usloženom tehnikom XIX vijeka u francuskoj školi  spajala se i snaga i elegancija u igri.

 

Od čuvenih igrača  francuske škole u XIX vijeku najistaknutiji su bili :

-Šarl Blazis

-Maria Teljoni

-Fani Esler

-Lisil Gran

 

Poseban oblik francuskog baleta bila je i Pariška Opera.

 

 

 

Nazad