GOSPODARENJE I ROBOVANJE

 

Hegel je filozof modernog svijeta, pa želimo li shvatiti taj svijet potrebna nam je pomoć njegove fiolzofije

Početna strana  

 

G.W.F. je jedan od najpoznatijih njemačkih filozofa. Napisao je mnoštvo djela, a jedno od njih je i  Fenomenologija duha. To je najvažnije Hegelovo filozofsko djelo, ono istražuje koncept duha, pitajući se kako je ono sastavljeno od sebe i od svojeta, i u procesu daje prikaz čitavog sistema metafizike, etike, i političke filozofije. Često spominjano kao jedno od Hegelovih radikalnijih djela, ono daje uvod u poznatu Hegelovu dijalektiku. Hegel u ovoj knjizi unosi razvoj svih mogućih formi svijesti, do tačke u kojoj svijest postaje moguća ne kao puki fenomen, već kao realnost kakva je ona po sebi, poistovjećena kako sa saznanjem apsoluta tako i sa trenutkom kada "duh" konačno saznaje sebe. U ovom djelu on je izložio i svoju teoriju o gopodarenju i robovanju. Ovdje će ona biti ukratko predstavljena...

 


  

Biografija G.W.F. Hegela  
Udvostručena Samosvijest  
Sukob suprotnih Samosvijesti  
Odnos Gospodara i Roba  
Galerija  
Kviz  
 

    "Znanje.org" ne odgovara za sadrzaj pojedinacnih stranica.