1. Filidor je, osim kao izvanredan šahista, poznat i kao:

a) pravnik

b) diplomata

c) kompozitor

d) oficir