ФОРМИРАЊЕ  ЧОКОТА

    Данас се подижу виногради који дају  вискоке приносе.Поред агротехничких мера које прате реализују всоких приноса, велики се значај придаје и форми чокота.Иако облик чокота наије једини фактор постизања високих приноса, он заузима једно од најзначајнијих места, пошто уобичајне форме не могу понети онолико родних окаца и ластара који омогућавају знатније повећање приноса.Овде се износе неки од препоручљиних или примењених форми чокота.

Чокот у облику чаше (гобле)

    Формирање стабла у облику чаше врши се тако да се при садњи калем оређе, ако има један ластар на 2 окца, а ако су на калему два ластара, један се реже на 2, а други на 1 окце.У јесен, по садњи, реже се млади чокот, зависно од јачине развоја и броја ластара.Ако су развијена два ластара, режу са на 2 или један на 2, а други на 1 окце.Ако су на чокоту три ластара, сваки се може орезати на по 1 окце.Овом резидбом лоза се удаљава од земље, услед продужавања кракова, те је притицај хране из корена у ластаре отежан дужином и укрштањем спроводних судова.Да се родна лоза не би сувише удаљила од земље, треба оставити јаловаке ниже на краку и орезати их на резнике, а идуће године лозу из резника на кондире са избацивањем кракова изнад овог орезаног дела.

Чокот у облику главе

    Формира се слично као и чокота у облику чаше, с тим што се касније на чокоти, поред кондира, који остају при глави а не на краковима, налазе и резници као и јаловаци.У првој години по садњи реже се један ластар на једно окце, док се остали уклањају.Друге године ујесен, ластар формиран на резнику (делу орезаном прошле године на једно окце) реже се на два оква, а два ластар распоређена на чокоту са супротних страна на по једно окце.Треће године се резидба врши зависно од стања чокота на род

    На чокоту се при лачењу оставе јаловаци, који се режу на једно окце.Ластари развијени из резника режу се на кондире, док се ластари из кондира, заједно са кондирима при резибди одбацују.Код ове форме чокота, на чокоту се налазе родни и неродни ластари, те је проветравање слабије, услед чега је већа могућност за појаву болести.

Двокраке форме чокота

    Код ових форми ради се о ниском стаблу са мешовитом резидбом.Прве године по садњи режу се два развијена ластара на по једно окце.Друге године у јесен режу се два ластара распопређена један према другом у правцу жице на по два окца.Тако се у трећој години добије 3-4 ластара, који се режу, зависно од тога да ли се ради о једно или двогубом Гијовом начину резидбе, односно Гио-Пусаревој (сплитској) форми чокота.Код Гиовог једно и двогубог начина гајења чокота разлика је у броју лукова.Ако је на једном чокоту кондир и лук, ради се о једногубој Гиовој форми чокота.Када су на чокоту по два лука и два кондира, онда је то двогуба Гиова форма чокота.Гио-Пусарева (сплитска) форма чокота је, у ствари, један прелаз између једногубе и двогубе Гиове форме.Чокот орезан на овај начин гајења по резидби има на једном краку кондир, а на другом кондир и лук.Кондири служе да дају ластаре за резидбу идуће године на лукове горњи, а на кондире ниже формирани ластар.Наравно, биће их различит број, зависно о којој се двокракој форми ради, што је напред наведено.

Нега винограда до ступања у род

Главни мени

Обрада земљишта у винограду