JEЗИЦИ

 

Буран историјски развој утицао је на карактеристике и разноликост становништва. Кастиљанци чине око 73% укупне популације, Каталонци 16,5%, Галисијци (Галисија) 7%, Баски 2,3%, остали 0,2%. Шпанија је једна од најизраженијих католичких земаља па је логично што је 97% становништва католичке вере, док је 0,4% протестаната и 2,6% осталих. И Шпанија се све брже урбанизује, па данас око 80% становништва живи у градовима. У старосној доби 0-19 година је 33% популације, у доби 20-59 година је 50%, а старијих од 60 година има 17%. Очигледно је и да шпанска популација постаје све старија, а на то утиче и мали природни прираштај, који износи свега 1 промил (стопа наталитета је 10 промила, а морталитета 9 промила).

Шпански језик или кастиљански jе званични jезик шпанске државе. Остали језици (и дијалекти) који се говоре у Шпанији су:

Мада је Шпанија и после Другог светског рата била углавном аграрна земља, данас је она средње развијена држава у којој доминира терцијарни сектор - у укупном националном дохотку учествује са 56%. Секундарни сектор учествује са 39%, а пољопривреда има удео 5%. Запослени у пољопривреди чине 12% свих активних, док у индустрији и рударству ради 25% и у услугама 63%. На побољшању пољопривредне производње производње Шпанија је у последњих двадесетак година доста урадила, а то потврђују и бројне хуерте. Од обрадивих површина (470.000 ha) оранице и воћњаци заузимају 42%, ливаде и пашњаци 21%, шуме 30%, а неплодно је око 7%. Уз то, наводњава се око 3,2 милиона хектара. И данас највећи део пољопривредних површина припада велепоседницима (око 50%), а њихова имања - латифундије углавном имају површину већу од 250 ha. Мала имања су испод 50 ha, мада има доста мањих од једног ha.

 

 

 

 

 

<< povratak