IZUMI

 

 

Vrlo je teško slediti Tesline ideje, ne samo zbog brojnosti izuma i patenata (oko 700), već prvenstveno zato što je on imao svoj poseban način mišljenja i zaključivanja. Tek poznavanjem stanja nauke i tehnike u njegovo vreme, razvoja do danas i predviđanjem sutrašnjice, te posmatranjem Teslinih izuma i pronalazaka može se donekle rekonstruisati njegova osnovna zamisao.

Tesla je počeo raditi u doba parnih mašina, koji je omogućavao čoveku da na željenom mestu, u mirovanju ili pokretu, u fabrici, lokomotivi ili parobrodu, pretvara ogromne količine toplotne energije u mehanički rad. To je i doba električnog telegrafa, posle i telefona, kada su prvi put vesti premostile udaljenost bez utroška vremena.

Ti veliki izumi imali su i svojih nedostataka. Mehaničku energiju je trebalo prenositi od parne mašine ili vodenog kola raznim osovinama, remenicama, zupčanicima, što je bilo nepraktično i ograničeno po dometu i udaljenosti. Isto je tako i za vezu između telegrafskih i telefonskih stanica trebalo razapinjati žice.

Te teškoće tadašnje tehnike ukazale su se Tesli još kao studentu. Kao rešenje počela mu se pojavljivati vizija sveobuhvatnog prenosa energije, od izvora do mesta potrošnje, bez materijalnih posrednika, kroz "prirodnu sredinu" kako je on to nazivao. Ta ga je vizija pratila celog života.

Ako se uoči ta Teslina osnovna zamisao, prenos energije na daljinu, isprva pomoću vodova, a daljim usavršavanjem i bez njih, onda postaje jasno da je njemu bilo svejedno za šta se ta energija na kraju upotrebljava: za mehanički pogon, zagrevanje, rasvetu, prenos informacija ili nešto drugo. Od neshvaćanja te Tesline zamisli nastaju nejasnoće, čak i kod stručnjaka, oko Tesline prednosti u mnogim izumima i pronalascima.

Za sveobuhvatan prenos i upotrebu najprikladnija je električna energija, pa je Tesla sve svoje snage uložio da tu zamisao ostvari. Zato on nije stvarao samo pojedinačne izume nego je stvorio veo sistem za univerzalno pretvaranje, prenos i upotrebu energije.

Gotovo svi se Teslini izumi mogu grupisati u tri celine:
- izumi u oblasti naizmeničnih višefaznih struja, koji uključuju obrtno mangnetno polje, naizmenične generatore, sinhrone i asinhrone elektromotore.
- izumi u oblasti visokofrekventnih struja i njihovih primena za radio-komunikacije, telekomandu, luminiscentnu rasvetu, medicinsku primenu itd.
- izumi ispred svoga vremena, kao što je princip radara, primena elektronskog mlaza, "talasi sasvim određenog karaktera" - zapravo rendgenski zraci, itd.

Sticaj okolnosti, tehničke i tehnološke poteškoće, te manipulacije onih koji su želeli imati samo brze finansijske koristi od njegovih izuma, prečile su Teslu da zamisao ostvari do kraja, da ostvari ekonomičan prenos energije bez posrednika, kroz »prirodnu sredinu«. Pa i bez tog konačnog cilja može se reći da bi se bez Teslinih izuma zaustavile sve elektrane u svetu, mašine u fabrikama, utišali bi radiouređaji, nestale slike na televizijskim prijemnicima, pobegli bi nam iz kontrole avioni, brodovi, rakete i svemirske sonde, sateliti i svemirski brodovi. U osnovi svakog od njih nalaze se Teslini izumi.

  Teslini izumi u oblasti struje visoke učestanosti i visokih napona najatraktivniji su eksponati u muzeju.

On je prvi uspeo da svojim oscilatorima proizvede struje visoke učestanosti i napona od više miliona volti. To je omogućilo razvoj novih oblasti tehnike.

Danas izgleda gotovo neverovatno da je Tesla pre više od osam decenija uspeo da proizvede struje visoke učestanosti od više desetina hiljada perioda, pri naponu od više miliona volti. Sa ovakvim naponom, Tesla je eksperimentisao u svojoj laboratoriji u Njujorku, kao i u laboratoriji u Kolorado Springsu. Rezultati tih eksperimenata i danas daju inspiraciju istraživačima širom sveta, naročito otkako je Muzej Nikole Tesle objavio Teslin "Dnevnik istraživanja u Kolorado Springsu".

U savremenom svetu, ovakvi oscilatori i struje visoke učestanosti primenjuju se u radio-tehnici, industriji i u procesu oslobadjanja nuklearne energije, a sam Tesla je dalekovido predvideo njihovu primenu u medicini i u industriji.

Teslin Visokofrekventni oscilator sa velikim transformatorom, postavljen je u sredini prostorije. Uradjen je 1955. godine po tehničkim opisima iz Kolorado Springsa. Dostiže napon od oko 200.000 volti, i već pola veka, kao prvi muzejski Teslin transformator na svetu, zadivljuje posetioce i uveseljava decu.

Pored velikog oscilatora nalazi se i jedan manji oscilator, s kakvima je Tesla eksperimentisao indukujući svetlosne efekte pri pražnjenjima u cevima s razredjenim gasom. Ti eksperimenti doneli su rezultate sa kojima zaista počinje savremena tehnika liminiscentnog svetla. O tim Teslinim eksperimentima malo se zna i medju stručnjacima, kao što je malo poznato I to da se svojevremeno Rendgen čudio i divio kada je od Tesle primio snimke delova ljudskog tela, dobijene primenom Teslinih visokofrekventnih struja, koje su služile za napajanje cevi za proizvodnju rendgenskih znaka.

Najznačajnije eksperimente sa strujama visokog napona i visoke učestanosti, vršio je Tesla u oblasti bežičnih prenosa. U muzeju je izložen radni model četiri kola u rezonanci koji pokazuje Tesline rezultate. Tim rezultatima on je postavio temelje tehnike bežičnih prenosa. Uz ovaj model stoji i tekst presude Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država (1943), kojim je Teslinim izumima u toj oblasti dato prvenstvo pred Markonijevim.

PRINCIP DOMINA
SMISAO ovakvog projekta se može ilustrovati i jednostavnim eksperimentom. Zamislite da imamo neograničen broj domina koje možemo da uspravno poređamo od Beograda do Pariza. Jednim dodirom prve domine, što je pritisak ne jači od 10 grama, srušiće se druga, treća i sve domine redom, sve do Pariza. Put od gotovo 2.000 kilometara savladan je sa energijom od svega "10 grama". No, to nije sasvim tačno. Posao je, zapravo, obavila gravitaciona sila, kojoj smo mi dali samo prvi podsticaj. Slično je i sa energijom koja se samo neznatnim impulsom sa Zemlje može dobiti iz jonosfere. Zamislite sada da je samo prva domina normalne veličine, a da je svaka sledeća srazmerno veća. Domina u Parizu bila bi 1.000 metara visoka i teška nekoliko miliona tona! I ako ponovo upotrebimo samo 10 grama energije, ipak bismo probudili silu dovoljnu da sruši Ajfelov toranj!
O tom istom principu - ali sada sa energijom usmerenom kroz zemlju, koja na povratku u početnu tačku dolazi uvećana - Tesla je prvi put govorio i eksperimentalno potvrdio još u Koloradu Springsu, 1899. - pre više od sto godina!
U knjizi "Teslino tajno oružje", koju je izdala "Beoknjiga", Aleksandar Milinković sumnja da je ovaj ili sličaj uređaj verovatno korišćen i tokom NATO agresije na Jugoslaviju.
"Meteorolozi su potvrdili da su vremenske prilike nad našom teritorijom postale "nepredvidive". Kao vidljive manifestacije zabeležene su obilne gradne kiše (grad veličine jajeta) i to mahom nad poljoprivrednim područjima, i kiše iz sunčanog i vedrog neba. Pretpostavlja se da je manipulisano i gornjim slojevima atmosfere, tako što su atmosferske čestice koncentrisane da čine neku vrstu prirodne lupe, koja bi omogućila lakše osmatranje objekata na Zemlji", piše Aleksandar Milinković.
Ovim uređajem se takođe može manipulisati da se nad određenom oblašću izmeni molekularni sastav, tako da bude povećano prisustvo nekog izabranog elementa, na primer ozona, vodonika itd. U biometeorologiji je poznato da slične atmosferske prilike, nastale prirodnim putem, mogu bitno da izmene zdravstveno stanje ili raspoloženje ljudi. Malo je verovatno da ovako idealni uslovi, kao što je ratno stanje, nisu iskorišćeni da se provere bar neke mogućnosti iz čitavog arsenala "Harfa" ili nekog sličnog sistema.

  VEŠTAČKI ZEMLJOTRESI
KADA su u pitanju druga područja delovanja "Harfe", zanimljivo je da Istland tvrdi da je i ideju za uređaje za kontrolu meteoroloških uslova takođe dobio istražujući Tesline patente. Na Teslu su se oslonili i naučnici iz odeljenja za radiologiju na Stenford univerzitetu. NJih je posebno zanimalo korišćenje Tesline elektromagnetne rezonance primenjene na Van Alenove prstenove (magnetno polje oko Zemlje), pomoću koje se ponovljenim impulsima male snage mogu izazvati oscilacije Zemljinog magnetnog polja ogromne snage.
Jedan deo ovih istraživanja obavljen je i u okviru projekta pod nazivom "Prime argus", čija je svrha izazivanje veštačkih zemljotresa. Novac za ove projekte pribavljan je preko Agencije za složene odbrambene istraživačke projekte, sada poznat kao ARPA.

 

« nazad