KODEKSI KARATEA

    KARATE KUN (moral, pravila ponašanja)

Jinkaku kansei ni tsutomuru koto
Teži za savršenstvom karaktera

Makoto no michi o mamoru koto
Budi iskren

Doryoku no seishin o yashinau koto
Uloži maksimum napora u sve šta radiš

Reigi o omonzuru koto
Poštuj druge

Kekki no yuu o imashimuru koto