Oko 98% zemljišta leži između 20o i 50o severne geografske širine.  Zbog geografskog položaj Kina ima izrazito monsunsku klimu.  Vetrovi sa severa preovlađuju zimi a vetrovi sa juga preovlađuju u letnjem periodu.  Kišna sezona je vrela ali su veoma česti hladni talasi, povremeno sitna kiša i vetrovi.  Sledeći istaknut tip klime u Kini je kontinentalna klima, koju karakterišu značajne promene u temperaturi i padavinama.  U poređenju sa drugim zemljama na istoj geografskoj širini, u Kini je temperatura zimi niža a leti znatno viša.  Padavine opadaju sa udaljenošću od morske obale.  Na primer, padavine u oblastima uz jugoistočnu obalu su u rasponu od 1000-2000 mm dok su na severozapadu 100-200 mm.

Kina je podeljena na tri prirodne celine prema različitoj regionalnoj klimi:

1. Istočna monsunska oblast koja zauzima oko 45% zemljišta sa 90% obradivog zemljišta i 95% stanovništva.  Glavnina oblasti leži na visinama manjim od 1000 m, a nalazi se pod uticajem monsina, koji stvaraju vlažnu ili poluvlažnu klimu.  Tu se nalazi najveći deo poljoprivrednog zemljišta sa prostranim ravnicama i mnogo reka.

2. Zapadna suva oblast koja pokriva oko 30% ukupnog zemljišta, sa 10% ukupnog obradivog zemljišta i 4% od ukupnog stanovništva.  Klima je suva ili polusuva.  Prirodna vegetacija je uglavnom pustinjska tepa ili suvi pašnjaci, što čini ovu oblast pogodnom za stočarstvo.

3.  Qinghai-Tibet alpska ledena oblast zauzima 25% celokune teritorije, sa 0,8% od ukupne obradive površine i 0,8% stanovništva Kine.  Oblast ima prosečnu nadmorsku visinu od preko 4000 m od kojih najveći deo pripada rečnim dolinama. Oblast je hladna sa izraženim glacijalnim reljefom.