Početak Drugog balkanskog rata
Glavni bugarski napad je planiran protiv Srbije sa njenom Prvom, Trećom, Četvrtom i Petom. armijom, dok je Drugoj armiji poveren zadatak da napadne grčke položaje kod Đevđelije i Soluna. Bugara je bilo manje na grčkom frontu i 30. juna sukobi niskog inteziteta su se pretvorili u grčke napade duž fronta. Bugarske snage su se odmah povukle sa svojih pozicija severno od Soluna (osim izolovanog garnizona u Solunu koji je bio osvojen) na odbrambene položaje kod Kukuša. Plan da se koncentrisanim napadom brzo uništi srpska vojska u centralnoj Makedoniji nije uspeo i Bugari su zaustavljeni.