Транскрипција

                                                                                        почетна

Транскрипција је синтеза РНК молекула као копије дијела једног ланца ДНК (гена), коју катализије РНК полимераза.Транскрипција је уствари претварање генетске информације из облика ДНК у РНК.Врши се у једру еукариота,односно нуклеоиду прокариота у правцу 5'-3'.Да би се извршило преписивање ланци ДНК морају да из спиралног облика пређу у линеаран облик.Затим се ланци ДНК молекула раздвоје и они служе као калупи према коме се ређају комплементарни нуклеотиди РНК:наспрам аденина ДНК поставља се урацил РНК, а наспрам гуанина ДНК цитозин РНК.

Транцкрипција има механизме који током самог процеса и послије процеса, иду дуж новонасталог ланца и исправљају грешке,али су механизми мање ефективни од оних при репликацији ДНК, тако да процес транцкрипције има већи степен варијација и грешака.Транцкрипција је кључни корак у преношењу информација о редосљеду азотних база у ДНК потребних за синтезу протеина.Синтеза и-РНК почиње када је ћелији потребан одређени протеин. За активност РНК полимеразе као и за ДНК полимеразу потребно је присуство ДНК ланца матрице. Међутим за разлику од ДНК плимеразе, за РНК полимеразу није потребан зачетник односно прајмер. Новосинтетисани ланац РНК увијек је и по смјеру и по редослиједу идентичан оном ланцу који није преписиван,тј. супротан је оном ланцу који је преписиван(само што умјесто тимина садржи урацил):

ДНК молекул: 3' AAATTCCCG 5'  

РНК молекул: 5' UUUAAGGGC 3'

Транскрипција је одвија у три фазе:

1. фаза инцијације

2.фаза елонгације

3.фаза терминације