Evropa se tradicionalno dijeli na pet geografsko-kulturnih područja:

* Južna Evropa (obuhvata zemlje Pirinejskog, Apeninskog i Balkanskog poluostrva)
*  Istocna Evropa (obuhvata republike evropskog dela bivšeg Sovjetskog saveza)
*  Sjeverna Evropa (obuhvata Dansku, Skandinaviju, Finsku i Island)
*  Srednja Evropa (obuhvata podunavske i alpske zemlje i zemlje Njemačko-poljske nizije)
*  Zapadna Evropa (obuhvata Britanska ostrva, Francusku, Monako i Beneluks)

 

 

Južna Evropa

Južna Evropa je deo Evrope koji se nalazi u južnom dijelu, u basenu Sredozemnog mora. Osnovna obilježja prostora su mediteranska klima, pretežno planinski reljef, usmjerenost na Sredozemno more i rani civilazijski napredak. Zbog prenaseljenosti prostor je bio izvor velikih migracija u prekookeanske i u razvijene evropske zemlje. U današnje doba uz industriju sve više se razvijaju djelatnosti tercijarnog sektora, najviše turizam.
Istočna Evropa

Istočna Evropa predstavlja najvecu evropsku regiju. Zahvata polovinu površine Evrope, na kojoj živi nešto više od četvrtine ukupnog evropskog stanovništva. Do 1991. godine cela regija bila je u sklopu jedne države - Saveza Sovjetskih Socijalistickih Republika (skraceno SSSR). Te godine SSSR se raspao na petnaest nezavisnih država,od kojih njih tri u cjelini (Ukrajina, Bjelorusija, Moldavija) i jedna djelimicno (Rusija) cine Istočnu Evropu.

 

Istočna Evropa pretežno je smještena u sjevernom umjerenom pojasu. Prostire se izmedju ostatka Evrope na Zapadu i Azije na istoku. Istocna granica poklapa se sa granicom Evropskog kontinenta.
Istocna Evropa obuhvata prostranu brežuljkastu i talasastu Istocnoevropsku niziju. U temelju nizije leži stara platforma pokrivena debelim sedimentnim slojem, dok stare stene izbijaju na površinu samo u najsjevernijim dijelu (poluostrvo Kola). 

Sjeverna Evropa

Sjeverna Evropa zahvata Skandinavsko poluostrvo, poluostrvo Jiland i ostrvo Island. Ova regija ima površinu od 1.257.000 mІ, gdje živi oko 25 miliona stanovnika, što cini 12% teritorije Starog kontinetna i 3,5% ukupnog broja stanovnika Evrope.
 

U Sjevernoj Evropi nalaze se sledece države:

* Island
* Danska
* Norveška
* Švedska
* Finska

Klima je hladna kontinentalna i uz obale okeanska. Stanovništvo cini germanska rasa ljudi, koji vode poreklo od starih Vikinga (Islandjani, Danci, Švedjani i Norvežani) i ugro-finska grupa naroda, mongolskog porekla (Finci).
  

Srednja Evropa

Srednja Evropa je oblast koja leži izmedju relativno nejasno odredjenih oblasti Istocne i Zapadne Evrope. Osim toga, može se smatrati da se i Sjeverna, Južna i Jugoistocna Evropa u odredjenoj mjeri granice i preklapaju sa Srednjom Evropom. Ova regija obuhvata devet zemalja: Madjarsku, Češku, Slovačku, Rumuniju, Švajcarsku, Austriju, Lihtenštajn, Njemacku i Poljsku. Na osnovu geografskog položaja mogu se podjeliti na: Podunavske zemlje (Madjarska, Ceška, Slovacka i Rumunija), Alpske zemlje (Švajcarska, Austrija i Lihtenštajn) i Balticke zemlje (Njemacka i Poljska). Od ovih devet zemalja samo tri izlaze na more, tako da u ovoj evropskoj regiji preovladuju kontinentalne zemlje. S obzirom da srednjoevropske zemlje nemaju more koje bi ih povezivalo, tu ulogu imaju reke Rajna i Dunav. Dijelom centralne Evrope se ponekad smatra i Srbija, narocito regioni Vojvodina, Macva i Podunavlje. 

Zapadna Evropa

Zapadna Evropa je region u Evropi gde se nalaze sledece države: Velika Britanija, Irska, Francuska, Belgija, Holandija i Luksemburg. Zapadna Evropa ima površinu 936.889 km kvadratnih što cini 8,9% cjelokupne površine Evrope. Na ovom prostoru živi oko 147.000.000 stanovnika. To je najgušce naseljena regija Evrope.
Analizirajuci položaj Zapadne Evrope vidi se da je ona smeštena oko Sjevernog mora i kanala Lamanš. Kanal razdvaja V.Britaniju i Francusku na rastojanju od svega 33 km.U meridijanskom smeru Zapadna Evropa se pruža od Škotske sve do Španije.
Obale su jako razudjene i sastavljene od stijena razne starosti što izmedu drugih faktora utice na raznolike reljefne oblike. Na kontinentalnom i ostrvskom dijelu Zapadne Evrope uz morske površine nalaze se nizije. Nizije se na ostrvskom dijelu regije pružaju do Peninskih i Kambrijskih planina. Na kontinentalnom dijelu nizije se prostiru do Ardena i Porajnskih planina, a u jugozapadnoj i zapadnoj Francuskoj do podnožja Pirineja i centralog masiva. Mlade vjenacne planine Alpi i Jura, poput Pirineja na jugu, cine granicu ove regije na istoku.
Klima regije je pod uticajem Atlantika, a od klime je zavisan veci deo života u ovom prostoru. Ogranci tople Golfske struje zagrevaju obale Zapadne Evrope. Zapadni vetrovi joj donose dovoljnu kolicinu padavina. Mala temperaturna kolebanja, a padavine su rasporedene podjednako tokom godine, pretežno u obliku kiše. S tim osobinama, klima ima karakter blagosti i ujednacenosti. Orjentacija recnih tokova je takva da su oni putevi sa kontinenata na okean, ali i obrnuto sa okeana na kontinent. Prema Sjevernom moru i Kanalu od vecih reka koje teku s kontinenta su: Rajna, Šelda, Mas i Sena, prema Atlantiku su Loara i Garona, a sa britanskog ostrva Temza i Severn. Ove rijeke teku preko velikih nizijskih podrucja i zavala kao što su: Nizozemlje, Anglo-flamanska zavala, Pariški, Londonski i Akvitanski basen.
 

 

Početna