Barokna umjetnost

Sa svojom posljednjom fazom rokokoa barokni stil je posljednji veliki evropski stil.U baroku se nacionalne osobenosti jače ističu,tako da se italijanski barok znatno razlikuje od francuskog,a još više od holandskog.U Italiji,Španiji i Flandriji barok je bio umjetnost kontrareformacije,pokreta Katoličke crkve koji je trebalo da joj povrati moć uzdrmanu reformacijom.

Barokni stil se razvio iz umjetnosti visoke renesanse i manirizma,tako da u odnosu na prethodnu epohu nije bio radikalan prevrat koji je renesansa imala u odnosu na gotiku.Nastavljajući da razvija vrijednosti renesanse,barokna umjetnost ih je toliko preneglasila da one postaju nove vrijednosti.Simetriju renesansne slike zamjenjuje asimetrijom,tako da umjesto dve uravnotežene polovine slike-lijeve i desne-kako se to vidi na Rafaelovoj Atinskoj školi ili Leonardovoj Tajnoj večeri,na baroknoj slici se obično i dalje razlikuju lijeva i desna polovina,ali u asimetričnim odnosima.Na Rubensovoj slici Podizanje krsta,pa čak i na skulptoralnoj grupi Zanos svete Tereze,jedna polovina vuče nadole,druga se uzdiže nagore,što narušava stabilnost,mir i postojanost.Sigurni i jaki smijerovi-vodoravni i uspravni-tako karakteristični za visoku renesansu,podređuju se baroknoj umjetnosti dijagonalnom ili ovalnom usmjerenju,koji vode pogled napred-nazad,ili samo unazad.Ovim smijerovima prostor se produbljuje beskonačno,a presjecanjem oblika ivicama slike prizor teži da nastavi i izvan njih.Odnos glavnih i i podređenih dijelova ovdje nestaje.Mnoštvo i masa oblika međusobno se prožimaju i prepliću,nadiru i povlače,tako da cijelo djelo ostavlja utisak kao cjelina,a ne kao pojedinost.Istom cilju dinamičnog služe i jaki kontarsti koje barokna umjetnost koristi,naročito kontarsti svijetlog-tamnog.Svjetlost i boja u vidu mrlje obezvrjeđuju u baroknoj umjetnosti jasni i široki tok linije.

Rubens-Podizanje krsta

Bernini-Zanos Sv.Tereze

Barokna umjetnost se razvila u Italiji,tačnije u Rimu i okolini ali ubrzo,tokom XVII vijeka,Italija prestaje biti umjetnički centar Evrope.Otkriće Amerike i premještanje pomorskih i trgovačkih puteva na obale Atlantskog okeana uslovili su stvaranje novih umjetničkih centara u Španiji,Nizozemskoj,Francuskoj i Engleskoj.Prva građevina rađena baroknim stilom bila je crkva Il Đezu,jezitska crkva sagrađena krajem XVI vijeka u Rimu,koja će postati uzor po kojem će se kasnije graditi mnoge crkve.Međutim jedno od najimpozantnijih građevina raženih u baroknom stilu je zamak Versaj u Francuskoj.On je postao uzor arhitekture visokih razmjera.U Njemačkoj,Austriji,Španiji i Rusiji gradile su se sjajne palate versajskog tipa,pa je cijeli jadan grad kakav je Sankt Peterburg  početkom XVIII vijeka izgrađen u baroknom stilu.

homepage