Odaberite iz padajuće liste Editable Poly odeljak Polygon te miš prevucite teko da obuhvatite čitavu dršku.