Desnim klikom na prazan prostor otvorŠe se padajuŠa lista iz koje Šemo izabrati opciju  Unhide All kako bi vidjeli sada kompletan gornji dio maŔa.