Desnim klikom na držač odaberite opciju Convert To/Convert To editaple Poly te sa opcijom Move postavite segmente u grupacije kao što je prikazano.