Radno okruženje ArchiCAD-a

Ovde ćete saznati kako izgledaju osnovni prozori radnog okruženja i kako da ih prilagodite sopstvenom radnom prostoru. ArchiCAD ima tri primarna radna okruženja; prozor plana osnove, prozor Presek/Izgleda i 3D prozor.

Uvod

U ovom koraku upoznaćemo se sa vizuelnim elementima radnog okruženja ArchiCAD-a. To će nam pomoći da se lakše snalazimo u radu sa ArchiCAD-om i da se upoznate sa ulogama koje, u upotrebi ArchiCAD-a, imaju pojedine njegove komponente.
Okruženje ArchiCAD-a je u mnogome nalik na konvekcionalno okruženje u kome se izrađuju crteži ili u kome se projektuje. Mi
kažemo da ArchiCAD počinje tamo gde vaš crtaći sto završava, i stavlja vam na raspolaganje stvarne konstruktivne elemente sačinjene radi kreiranja virtualne građevine.
Radno okruženje ArchiCAD-a je oblikovano tako da vam obezbedi alate koji su prijatni za oko i za upotrbu, ali koji poseduju svu snagu i preciznost koju jedan kompijuterizovani sistem može da ponudi.
Kada pokrenete program na vašem ekranu će se ukazati radno okruženje ArchiCAD-a, prozor osnove, meni, plivajuće palete i drugi prozori u kojima su prikazani različiti aspekti projekta Virtualne Građevine.

U ovom koraku otvaramo nivo prizemlja objekta. Tu vidimo sve tri komponente radnog prostora ArchiCAD-a. Ova tri prostora za rad čine povezano radno okruženje. To radno okruženje dozvoljava interaktivni proces crtanja, koji se odvija između osnove, prozora preseka ili izgleda i 3D prozora. U sva tri prozora elementi se mjenjaju kako bi održavali najnovije izmene na modelu. Ovim se radnim okruženjima može pristupiti preko Projektne Mape (Project Map) koju nalazimo u Navigatoru.

U ArchiCAD-ovim osnovnim prozorima konstruišemo model i posmatramo ga sa različitih aspekata:

Prozor osnove (Floor Plan Window)

Prozor osnove, središte je radnog okruženja ArchiCAD-a. Ovaj prozor ima dvojaku ulogu:

Kada je otvoren prozor osnove, možemo gledati planove nivoa građevine. Na slici iznad model prikazuje osnovu prizemlja. Da biste prešli na nivo iznad, otvorite odeljak Stories u projektnoj mapi klikom na simbol "+" a potmo kliknite dva puta na nivo Gallery.

Prozor osnove nalikuje listu skicen papira. Međutim, tradicionalnu mehaničku crtaću tablu ograničava veličina papira koji se na nju može postaviti, dok ArchiCAD-ov prozor osnove može biti velik onoliko koliko je vama potrebno. Korišćenjem alatki pen i zoom (zum) prilagođavate pogled na delu crteža na kome radite.

 

Prozor 3D crteža (3D Window)

3D prozor se koristi za trodimenzionalnu vizualizaciju architektonskog projekta i kao okruženje za editovanje. Da biste otvorili 3D prozor, potražite unapred definisane poglede (preset view) u Projektnoj Mapi tako što ćete kliknuti na simbol "+" pored oznake 3D, a potom kliknete dva puta  perspektivu ili aksonometriju.

U 3D prozoru može biti prikazan ili kompletan projekat, ili njegov deo koji sami odaberete u osnovi. Blokovski ili žičani model, model sa skrivenim linijama i pogled sa zasenčenjem predstavljaju poglede koji su dostupni u svim tipovima paralelnih i perspektivnih projekcija. 3D prozor ima raznovrsne funkcije:

 

Prozor Preseka/Izgleda (Section/Elevation Window)

Upotrebom alatke Section/Elevation (Presek/Izgled), možete generisati bilo koji broj preseka ili izgleda vašeg projekta, koji će se pojaviti u odvojenim prozorima. Da biste otvorili presek ili izgled, otvorite radni prozor preseka/izgleda u Projektnoj Mapi klikom na simbol "+", a potom kliknite dva puta na presek/izgled koji želite da prikažete.

Prozor Presek/Izgled, interaktivno je povezan i sa osnovom i sa 3D prozorom. Elementi selektovani u ovom prozoru prepoznaju se kao zidovi, grede, stubovi, ploče, krovovi, prozori, vrata, osvetljenje i elementi biblioteke. Ovi elemente je moguće editovati u potpunosti, upoterbom istih alata za editovanje kao u prozoru osnove.

Takođe, moguće je dodati elemente ovome prozoru upotrebom alatki za crtanje u 2D, moguće je postaviti objekte i blokove teksta na Presek/Izgled, pa čak je moguće i kopirati elemente iz ovog prozora i preneti ih u prozor plana osnove da bi se sačinili detaljni radni dokument. Pogledi na Presek/Izgled ostaju sačuvani sa vašim fajlom modela projekta. Takođe, moguđe je sačuvati ih kao posebne fajlove u različitim formatima crteža upotrebom opcije Save As...(sačuvaj kao)...iz menija File (fajl).

 

NAZAD