abc Programski jezik Java
Teorijska priprema - Uvod u Javu

Započnimo ovaj uvod u Javu od osnovnih pitanja kao što su: šta je Java, gdje se koristi, koji tipovi aplikacija su kreirani u Javi i zašto koristiti Javu.

Šta je Java?
Java je programski jezik i platforma.
Java je robustan, siguran i objektno-orijentisan programski jezik visokog nivoa.

Platforma: Svako hardversko ili softversko okruženje u kojem program radi se naziva platforma. Pošto Java ima svoje sopstveno runtime okruženje (JRE) i API, ona se naziva platformom.

Java primjer
Pogledajmo jedan primjer Java programa. Detaljan opis hello java primjera ćemo dati kasnije.

Listing programa:

 
class Simple{ 
  public static void main(String args[]){ 
   System.out.println("Hello Java"); 
  } 
}
Ispis na ekranu:
Hello Java

Gdje se koristi?
Prema kompaniji Sun, 3 milijarde uređaja koristi Javu. Postoji mnogo uređaja gdje se Java trenutno koristi. Navešćemo neke od njih:

 1. Desktop aplikacije kao što su acrobat reader, media player, antivirus itd.
 2. Web aplikacije.
 3. Enterprise aplikacije kao što su bankarske aplikacije.
 4. Mobilni uređaji.
 5. Ugrađeni (Embedded) sistemi.
 6. Smart Card
 7. Robotika
 8. Igre itd.

Tipovi Java aplikacija
Postoje uglavnom 4 tipa aplikacija koje se mogu kreirati pomoću Java programiranja:

1) Samostalne (Standalone) aplikacije
Poznate su takođe i kao desktop aplikacije ili window-based aplikacije. To su aplikacije koje moramo instalirati na svakoj mašini kao što su media player, antivirus itd. AWT i Swing se koriste u Javi za kreiranje samostalnih aplikacija.
2) Web aplikacije
Aplikacija koja radi na serverskoj strani i kreira dinamičke stranice, se naziva web aplikacija. Trenutno, servlet, jsp, struts, jsf itd. tehnologije se koriste za kreiranje web aplikacija u Javi.
3) Enterprise aplikacije
To su aplikacije koje se distribuiraju u oblastima kao što je bankarstvo i sl. One imaju prednost visokog nivoa sigurnosti, tzv. load balancing-a (u računarstvu, load balancing poboljšava distribuciju radnih sati preko višestrukih računarskih resursa, kao što su računari, računarski klasteri, mrežni linkovi, centralne procesne jedinice ili disk drajvovi. Optimizuje upotrebu resursa, minimizuje vrijeme i smanjuje preopterećenje svakog pojedinog resursa), i klasterovanja. U Javi, EJB se koristi za kreiranje enterprise aplikacija.
4) Mobilne aplikacije
To su aplikacije koje su kreirane za mobilne uređaje. Trenutno, Android i Java ME se koriste za kreiranje mobilnih aplikacija.

Index    >    Istorijat Jave