8.2.. Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 7.

Listing programa:

//P08212031//
	 //Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 7.
package zadatak;
import java.util.Scanner;
public class P08212031  {

	private static Scanner input;
	public static void main(String[] args) {
		input = new Scanner(System.in);
		
		System.out.print("Unesi: k=");
		int k = input.nextInt();

		System.out.print("Unesi: n=");
		int n = input.nextInt();

		int i, s = 0;
		i =  k;
		while ( i <=  n)
		{
			if (i % 7 == 0)
				s = s + i;
			i++;
		}
		System.out.println("suma je:" + s);
	}
}

Ispis na ekranu:

Index