Algoritmi i PASCAL,Java programi - REPEAT - UNTIL, do while petlja

Izabrati zadatak i klikom na linkove Dijagram i PASCAL dobijate željena rješenja. Ekvivalend REPEAT-UNTIL petlje u PASCAL-u je do while petlja u Java-u.
R. br.Zadaci Dijagram toka Program u programskom jeziku PASCAL Program u programskom jeziku Java
1Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5. Dijagram PASCAL Java
2Ispisati prirodne brojeve od 3 do 8 unazad. Dijagram PASCAL Java
3Ispisati prirodne brojeve od 1 do n. Dijagram PASCAL Java
4Ispisati prirodne brojeve od k do n. Dijagram PASCAL Java
5Suma prvih 5 prirodnih brojeva. Dijagram PASCAL Java
6Suma prvih n prirodnih brojeva. Dijagram PASCAL Java
7 Suma prirodnih brojeva od k do n.Dijagram PASCAL Java
8Suma neparnih prirodnih brojeva od 1 do n. Dijagram PASCAL Java
9 Suma parnih prirodnih brojeva od 1 do n. Dijagram PASCAL Java
10Proizvod prvih 5 prirodnih brojeva. Dijagram PASCAL Java
11 Proizvod prirodnih od 1 do n. Dijagram PASCAL Java
12Proizvod prirodnih od k do n. Dijagram PASCAL Java
13Prebrojati parne od 1 do n. Dijagram PASCAL Java
14Prebrojati neparne od 1 do n. Dijagram PASCAL Java
15Prebrojati djeljive sa 3 u intervalu od 1 do n. Dijagram PASCAL Java
16Aritmetička sredina neparnih prirodnih brojeva od 1 do n. Dijagram PASCAL Java

Index