108.1.. Učitati niz A od n članova. Formirati novi niz B od članova niza A, s tim da se prvo pozitivni, nule pa negativni članovi niza.

Opis programa: Zadatak se rješava sa 3 FOR petlje. Prva petlja sadrži logički izraz IF X[i] > 0, druga FOR petalja ima logički izraz za provjeru da li je član jednak nuli IF X[i] = 0 i treća FOR petlja sadrži provjeru da li su članovi negativni tj. manji od nule. IF X[i] < 0. Svaka od ovih petlji sadrži i brojač j za B niz. Pri svakom pridjeljivnaju vrijednosti niz B se uvečava brojač za slijedeći član niza.

Listing programa:

package zadatak;
import java.util.Scanner;
public class P10811001 {

	public static void main(String[] args) {
		Scanner input = new Scanner(System.in);
		int j; // pomocna varijabla
		System.out.print("Unesi broj clanova ");
		int n = input.nextInt();
		int a[] = new int[n];
		int b[] = new int[n];

		// Niz x
		System.out.println("Unesi clanove niza A");
		for (int i = 0; i < n; i++)
			a[i] = input.nextInt();

		j = 0;
		for (int i = 0; i < n; i++)
			if (a[i] > 0) {
				b[j] = a[i];
				j = j + 1;
			}
		
		for (int i = 0; i < n; i++)
			if (a[i] == 0) {
				b[j] = a[i];
				j = j + 1;
			}

		for (int i = 0; i < n; i++)
			if (a[i] < 0) {
				b[j] = a[i];
				j = j + 1;
			}

		for (int i = 0; i < n; i++)
			System.out.println("a[" + i + "]=" + a[i] + "  b[" + i + "]=" + b[i]);
	}
}

Ispis na ekranu:

Index