Programski jezici Pascal i Java
Dvodimenzionalni niz ili matrica - /MATRIX/

  ULAZ-IZLAZ  
1 Učitati i ispisati dvodimenzionalni niz - matricu 2x3. Pascal - Java
3 Učitati i ispisati dvodimenzionalni niz - matricu nxn. Zatim ispisati članove niza koji su na glavnoj dijagonali. Pascal - Java
4 Učitati i ispisati dvodimenzionalni niz - matricu nxn. Zatim ispisati članove niza koji nisu na glavnoj dijagonali. Elemente na glavnoj dijagonali pri ispisu zamjeniti prazninom. Pascal - Java
10 Učitati dvodimenzionalni niz. Ispisati članove trećeg reda sa neparnim indeksima kolone. Pascal - Java
11 Učitati dvodimenzionalni niz. Ispisati parne članove matrice. Pascal - Java
12 Učitati dvodimenzionalni niz. Ispisati neparne članove matrice. Pascal - Java
13 Učitati dvodimenzionalni niz. Ispisati članove matrice sa parnim indeksima redova. Pascal - Java
14 Učitati dvodimenzionalni niz. Ispisati članove matrice sa neparnim indeksima redova. Pascal - Java
15 Učitati dvodimenzionalni niz. Ispisati članove matrice sa indeksom reda koji je djeljiv sa 3. Pascal - Java
16 Učitati dvodimenzionalni niz. Ispisati članove matrice prve kolone. Pascal - Java
17 Učitati dvodimenzionalni niz. Ispisati članove matrice sa parnim indeksima kolona. Pascal - Java
18 Učitati dvodimenzionalni niz. Ispisati članove matrice sa indeksom kolone koji nije djeljiv sa 3. Pascal - Java
19 Učitati dvodimenzionalni niz. Ispisati članove matrice sa parnim indeksima i reda i kolone. Pascal - Java
20 Učitati dvodimenzionalni niz. Ispisati članove matrice sa indeksom reda većim od indeksa kolone (i>j). Pascal - Java
21 Učitati dvodimenzionalni niz. Ispisati članove matrice sa indeksom reda manjim od indeksa kolone (i<j). Pascal - Java
22 Učitati dvodimenzionalni niz. Ispisati članove matrice sa istim indeksom reda i kolone (i=j). Pascal - Java
23 Učitati dvodimenzionalni niz. Ispisati članove matrice koji su djeljive sa 3. Pascal - Java
24 Učitati dvodimenzionalni niz. Ispisati članove matrice koji nisu djeljive sa 3. Pascal - Java
28 Učitati dvodimenzionalni niz. Ispisati elemente na sporednog dijagonali. Pascal - Java
  FORMIRANJE NIZA  
33 Formirati dvodimenzionalni niz čiji su elementi definisani izrazom:
Pascal - Java
34 Formirati dvodimenzionalni niz čiji su elementi definisani izrazom:
Pascal - Java
35 Formirati dvodimenzionalni niz čiji su elementi definisani izrazom:
Pascal - Java
36 Formirati dvodimenzionalni niz čiji su elementi definisani izrazom:
Pascal - Java
37 Formirati dvodimenzionalni niz čiji su elementi definisani izrazom:
Pascal - Java
38 Formirati dvodimenzionalni niz čiji su svi elementi glavne dijagonale koji su 1. Elementi iznad glavne dijagonale su 2 a ispod 0. Ispisati dvodimenzionalni niz.
Pascal - Java
39 Formirati dvodimenzionalni niz čiji su svi elementi glavne dijagonale koji su 0. Elementi iznad glavne dijagonale su 5 a ispod 3. Ispisati dvodimenzionalni niz.
Pascal - Java
  FORMIRANJE NIZA OD UČITANOG NIZA  
40 Sa tastature se unosi niz x[n]. Formirati niz A[n,n] kod kojeg su elementi na glavnoj dijagonali x[i], a ostali su nula:
Pascal - Java
41 Sa tastature se unosi niz x[n]. Formirati niz A[n,n] kod kojeg su elementi na glavnoj dijagonali x[i] , iznad nje svi nula, a ispod svi n:
Pascal - Java
43 Učitati dvodimenzionalni niz i formirati drugi čiji je opšti član: yi,j = xi,j (isti nizovi). Ispisati oba niza. Pascal - Java
44 Učitati dvodimenzionalni niz X i formirati drugi dvodimenzionalni niz Y čiji je opšti član: yi,j = xj,i (elementi i-tog reda matrice X se razmjenjuju sa elementima i-te kolone matrice Y). Ispisati oba niza. Pascal - Java
45 Učitati dvodimenzionalni niz i formirati drugi čiji je opšti član: yi,j = -xi,j (negativne vrijednosti članova niza). Ispisati oba niza. Pascal - Java
46 Učitati dvodimenzionalni niz i formirati drugi čiji je opšti član: yi,j = 2xi,j (dvostruka vrijednost člana niza). Ispisati oba niza. Pascal - Java
47 Učitati dva dvodimenzionalna niza i drugi čiji je opšti član: yi,j = xi,j/2 (pola vrijednosti člana niza). Ispisati oba niza. Pascal - Java
48 Učitati dva dvodimenzionalna niza i drugi čiji je opšti član: yi,j = xi,j + 3 (dodaj 3). Ispisati oba niza. Pascal - Java
49 Učitati dvodimenzionalni niz i formirati drugi čiji je opšti član: yi,j = xi,j za i>j, inače je yi,j = 0. Pascal - Java
50 Učitati dvodimenzionalni niz i formirati drugi čiji je opšti član: yi,j = xi,j za i=j, inače je yi,j = 1. Pascal - Java
51 Učitati dvodimenzionalni niz i formirati drugi čiji je opšti član: yi,j = xi,j za i<j, inače je yi,j = 2. Pascal - Java
52 Učitati dvodimenzionalni niz i formirati drugi čiji je opšti član: yi,j = xi,jj za i parno, inače je yi,j =0. Pascal - Java
53 Učitati dvodimenzionalni niz i formirati drugi čiji je opšti član: yi,j = xi,j za i+j parno, inače je yi,j = 2. Pascal - Java
  FORMIRANJE NIZA OD DVA UČITANA NIZA  
55 Učitati dva dvodimenzionalna niza i formirati treći čiji je opšti član: cij = xi,j + yi,j. Pascal - Java
56 Učitati dva dvodimenzionalna niza i formirati treći čiji je opšti član: cij = xi,j + 2yi,j. Pascal - Java
57 Učitati dva dvodimenzionalna niza i formirati treći čiji je opšti član: cij = xi,j - yi,j. Pascal - Java
59 Učitati dva dvodimenzionalna niza i formirati treći čiji je opšti član: cij = xi,j * yi,j. Pascal - Java
  SUMA  
66 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu 5x5. Izračunati i ispisati sumu svih elemenata niza X[5,5] Pascal - Java
67 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu 5x5. Izračunati i ispisati sumu elemenata trećeg reda niza X[5,5] Pascal - Java
68 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu elemenata pete kolone niza X[n,m] Pascal - Java
69 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu 5x5. Izračunati i ispisati sumu svih clanova vecih od 3. Pascal - Java
70 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu negativnih elemenata. Pascal - Java
71 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu pozitivnih elemenata. Pascal - Java
73 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu elemenata koji su djeljivi sa 2 (parni). Pascal - Java
74 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu elemenata djeljivih sa 3. Pascal - Java
75 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu elemenata djeljivih sa 5. Pascal - Java
76 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu elemenata koji nisu djeljivi sa 2 (neparni). Pascal - Java
77 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu elemenata koji nisu djeljivi sa 3. Pascal - Java
78 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati sumu elemenata koji nisu djeljivi sa 5. Pascal - Java
  PROIZVOD  
104 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod elemenata koji nisu djeljivi sa 3. Pascal - Java
114 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod elemenata u glavnoj dijagonali matrice. Pascal - Java
115 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod elemenata u sporednoj dijagonali matrice. Pascal - Java
116 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod elemenata iznad glavne dijagonale niza. Pascal - Java
117 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod elemenata ispod glavne dijagonale niza. Pascal - Java
118 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod elemenata iznad sporedne dijagonale matrice. Pascal - Java
119 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati proizvod elemenata ispod sporedne dijagonale matrice. Pascal - Java
  BROJANJE  
130 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Prebrojati i ispisati koliko ima elemenata većih od 3. Pascal - Java
  ARITMETIČKA SREDINA  
158 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu elemenata u glavnoj dijagonali niza X[n,m] Pascal - Java
159 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu elemenata u sporednoj dijagonali niza X[n,m] Pascal - Java
160 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu elemenata iznad glavne dijagonale niza X[n,m] Pascal - Java
161 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu elemenata ispod glavne dijagonale niza X[n,m] Pascal - Java
162 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu elemenata iznad sporedne dijagonale niza X[n,m] Pascal - Java
163 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu elemenata ispod sporedne dijagonale niza X[n,m] Pascal - Java
  MIN-MAX  
164 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najveći elemenat matrice X[n,m]. Pascal - Java
173 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najveći elemenat na glavnoj dijagonali (od 1,1 do n,n) niza X[n,n]. Pascal - Java
192 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najveći elemenat iznad glavne dijagonale matrice (i Pascal - Java
193 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najveći elemenat ispod glavne dijagonale matrice (i>j). Pascal - Java
174 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najveći elemenat na sporednoj dijagonali (od 1,m do m,1) niza X[n,m] Pascal - Java
186 Učitati dvodimenzionalni niz - matricu nxm. Naći i ispisati najmanji elemenat na sporednoj dijagonali (od 1,n do n,1) matrice. Pascal - Java
  KOMBINOVANI ZADACI  

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Turbo Pascal    abc C++    abc Java    abc C    abc Python    abc Dev-Pascal    Index