Programski jezik Java
Kombinovani zadaci 1

1 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Java
2 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati one rezultate koji su trocifreni. Java
3 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati najmanji od 4 dobijena rezultata bez ponavljanja. Java
4 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati najveći po apsolutnoj vrijednosti od 4 dobijena rezultata bez ponavljanja. Java
5 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati ih na ekran ako su sva 4 rezultata pozitivna. Java
6 Učitati 3 pozitivna različita realna broja. Izračunati razliku najvećeg i najmanjeg, pa tu razliku podijeliti sa srednjim od ta 3 broja. Konačni rezultat Ispisati na ekran. Java
7 Učitati 3 različita realna broja. Ispisati ih u rastućem redoslijedu na ekran. Java
8 Učitati 2 realna broja različita od 0. Ako su različitog predznaka sabrati ih, a ako su istog predznaka pomnožiti ih. Rezulat Ispisati na ekran. Java
9 Učitati 4 cijela broja. Ako je bar jedan od njih pozitivan izračunati im proizvod i Ispisati ga. Ako je bar jedan od njih negativan izračunati im zbir i Ispisati ga. Java
10 Učitati 3 realna pozitivna broja i ispitati da li postoji trougao čije su to stranice. Java
11 Učitati koordinate 3 tačke u ravni: x1,y1; x2, y2; x3,y3. Te 3 tačke predstavljaju tjemena trougla u ravni. Izračunati i Ispisati obim i površinu tog trougla. Za površinu koristiti Heronovu formulu. Java
12 Učitati 3 realna broja i ispitati da li postoji trougao čije su to stranice. Ako postoji da li je: raznostraničan, jednakokraki ili jednakostraničan? Java
13 Učitati 3 realna broja i ispitati da li postoji trougao čije su to stranice. Ako postoji da li je: raznostraničan, jednakokraki ili jednakostraničan? Java
14 Učitati 2 razlicita cijela broja. Ako su oba parna podijeliti veći sa manjim brojem. Ako su oba neparna od većeg oduzeti manji broj. Inače sabrati ta dva broja. Java
15 Učitati trocifreni cijeli broj. Ispremještati mu cifre tako da se dobije najveći mogući broj sastavljen od te tri cifre. Npr. 476 ==> 764. Java
16 Izračunati sumu svih dvocifrenih prirodnih bojeva. Java
17 Izračunati proizvod svih jednocifrenih brojeva i od njega oduzeti sumu svih trocifrenih brojeva. Java
18 Izračunati proizvod svih dvocifrenih parnih brojeva. Java
19 Izračunati sumu svih trocifrenih neparnih brojeva. Java
20 Učitati 2 cijela broja i Ispisati sumu svih parnih brojeva između njih. Java
21 Učitati 2 cijela broja i Ispisati sumu svih brojeva između njih koji su djeljivi sa 5. Java
22 Ispisati najmanji 6-cifreni broj koji je djeljiv sa 3 a nije djeljiv sa 5. Java
23 Ispisati najveći 7-cifreni broj koji nije djeljiv sa 3 a djeljiv sa 7. Java
24 Učitati proizvoljan prirodan broj i ispitati da li je to prost broj. Java
25 Ispisati sve proste brojeve manje od 1000. Java
26 Ispisati sve 4-cifrene proste brojeve. Java
27 Naći i ispisati najmanji 10-cifreni prost broj. Java
28 Naći i ispisati najveći 10-cifreni prost broj. Java
29 Učitavati brojeve i ispitivati da li su prosti pa takve sabirati dok ne unesemo 5 prostih brojeva. Ispisati zbir. Java
30 Učitati neki 3 cifreni broj pa odrediti i Ispisati njemu najbliži prost broj. Java
31 Učitavati brojeve i ispitivati da li su prosti pa takve množiti dok ne unesemo 3 prosta broja. Ispisati proizvod. Java
32 Generisati 5 slučajnih 3-cifrenih brojeva i ispisati najmanji neparan od njih ako ga ima ili reći da ga nema. Java
33 Generisati 10 slučajnih 2-cifrenih brojeva i ispisati najveći paran od njih ako ga ima. Java
34 Napraviti niz od 10 slučajnih prirodnih brojeva manjih od 100. Naći aritmetičku sredinu niza i odrediti koji je član niza najbliži aritmetičkoj sredini. Java
35 Napraviti niz od 10 slučajnih cijelih brojeva manjih od 100. Naći aritmetičku sredinu niza i odrediti koji je član niza najdalji od aritmetičke sredine. Java
36 Učitati 2 cijela broja. Kreirati niz od 10 slučajnih cijelih brojeva između njih. Učitati treći broj i odrediti koji je član niza najbliži tom broju. Java
37 Kreirati niz od 10 slučajnih cijelih brojeva. Sortirati ih i odrediti koja su 2 broja najbliža. Java
38 Kreirati niz od 10 slučajnih cijelih brojeva. Odrediti i ispisati aritmetičku sredinu parnih i aritmetičku sredinu neparnih brojeva. Java
39 Učitavati prirodne brojeve i sabirati ih sve dok im je suma manja ili jednaka 1000. Sabirati samo one koji su parni ili završavaju na 5. Java
40 Učitavati prirodne brojeve sve dok ne unesemo 0. Ispisati najmanji paran > 200 od njih ili reći da ga nema. Java
41 Učitavati prirodne brojeve sve dok ne unesemo 0. Ispisati najveći neparan < 100 od njih ili reći da ga nema. Java
42 Učitavati prirodne brojeve sve dok ne unesemo 0. Ispisati aritmetičku sredinu parnih i aritmetičku sredinu neparnih brojeva. Java
43 Učitavati prirodne brojeve sve dok je suma parnih manja od 100 i suma neparnih manja od 100. Java
44 Učitavati prirodne brojeve sve dok je proizvod parnih < 1 000 000 000 i proizvod neparnih < 1 000 000 000. Java
45 Učitavati prirodne brojeve i sabirati ih ako su parni sve dok ne unesemo broj djeljiv sa 3 ili sa 7. Java
46 Učitavati prirodne brojeve i sabirati svaki drugi uneseni broj sve dok suma ne postane veća od 100. Java
47 Učitavati prirodne brojeve i množiti one čiji je korijen cijeli broj sve dok proizvod ne postane veći od 1000. Java
48 Učitavati prirodne brojeve i sabirati ih ako su višecifreni parni a množiti ih ako su jednocifreni neparni sve dok je proizvod veći od sume. Ispisati proizvod i sumu. Java
49 Učitavati prirodne brojeve sve dok suma tih brojeva ne postane djeljiva sa 2 i sa 5. Java
50 Učitavati realne brojeve sve dok razlika najmanjeg i najvećeg ne pređe 100. Ispisati najmanji i najveći broj. Java
51 Učitavati prirodne brojeve sve dok suma parnih ne postane veća od proizvoda neparnih ili dok ne unesemo 10 brojeva. Sortirati parne u rastućem a neparne u opadajućem redoslijedu. Ispisati proizvod , sumu. i sortirane nizove. Java
52 Učitavati prirodne brojeve <100 sve dok suma dvocifrenih ne postane veća od proizvoda jednocifrenih ili dok ne unesemo 10 brojeva. Sortirati jednocifrene u rastućem a dvocifrene u opadajućem redoslijedu. Ispisati proizvod, sumu. i sortirane nizove. Java
53 Učitavati realne brojeve sve dok im aritmetička sredina ne pređe vrijednost 10 ili dok ne popunimo niz od 10 brojeva. Ispisati sve brojeve u rastućem redoslijedu. Java
55 Učitavati realne brojeve sve dok im aritmetička sredina ne postane negativna ili dok ne popunimo niz od 15 brojeva. Ispisati sve brojeve koji su veći od aritmetičke sredine u opadajućem redoslijedu. Java
56 Dat je niz od 10 realnih brojeva. Naći broj najbliži nuli i broj najdalji od nule. Java
58 Naći sumu elemenata glavne dijagonale i sumu elemenata sporedne dijagonale 2-dimenzionalnog niza 5x5 cijelih brojeva i ispisati veću od njih. Java
59 Naći sumu elemenata iznad glavne dijagonale i sumu elemenata ispod glavne dijagonale 2-dimenzionalnog niza 5x5 cijelih brojeva i ispisati veću od njih. Java
60 Naći sumu elemenata ispod glavne dijagonale i proizvod parnih elemenata iznad sporedne dijagonale 2-dimenzionalnog niza 4x4 cijelih brojeva. Java
61 Naći sumu parnih elemenata iznad glavne dijagonale i sumu neparnih elemenata ispod sporedne dijagonale 2-dimenzionalnog niza 5x5 cijelih brojeva. Java
62 Naći najmanji parni elemenat ispod sporedne dijagonale. Ispisati taj broj i njegovu poziciju (red, kolona) u matrici 6x6 cijelih brojeva. Java
63 Naći najveći elemenat po apsolutnoj vrijednosti iznad glavne dijagonale. Ispisati taj broj i njegovu poziciju (red, kolona) u matrici 7x7 cijelih brojeva. Java
64 Naći sumu prostih brojeva ispod glavne dijagonale 2-dimenzionalnog niza 5x5 prirodnih brojeva. Java
65 Naći sumu parnih brojeva koji se ne nalaze ni na glavnoj ni na sporednoj dijagonali 2-dimenzionalnog niza 6x6 cijelih brojeva. Java
66 Naći najmanji i najveći broj ispod sporedne dijagonale 2-dimenzionalnog niza 7x7 cijelih brojeva. Java
72 Učitati riječ pa ispitati da li je palindrom (čita se isto i sa lijeve i sa desne strane). Java
101 Generisati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Java

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Turbo Pascal    abc C++    abc Java    abc C    abc Python    abc Dev-Pascal    Index