Algoritmi - Programski jezici BASIC, Pascal, C++, Java, C - 6x
Linijska strukura

1 Napisati program za učitavanje i ispis broja. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
2 Napisati program za učitavanje i ispis dva broja. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
3 Napisati program za učitavanje dva broja i ispisti ih u obrnutom redoslijedu učitavanja. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
6 Napisati program za ispis sume dva broja Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
7 Izračunati kvadrat učitanog broja. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
8 Izračunati aritmetičku sredinu dva broja. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
9 Napisati program za izračunavanje aritmetičku sredinu tri broja. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
10 Izračunati kvadrat učitanog broja i ispisati kao novu varijablu. Koristiti funkcije. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
11 Učitati 3 broja. Naći sumu prvog i trećeg te razliku trećeg i prvog. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
13 Izračunati kvadratni korijen učitanog broja i ispisati kao novu varijablu. Koristiti funkcije. (Obavezno učitati nenegatvni broj) Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
14 Izračunati sumu kvadrata dva učitana broja. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
15 Izračunati sumu kvadrata tri učitana broja. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
18 Učitati 2 broja. Izračunati korijen aritmetičke sredine njihovih apsolutnih vrijednosti. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
19 Učitati 4 broja. Izračunati korijen aritmetičke sredine njihovih apsolutnih vrijednosti. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
20 Izračunati korijen sume kvadrata dva učitana broja. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
21 Izračunati korijen sume kvadrata tri učitana broja. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
22 Izračunati korijen apsolutne vrijednosti sume kvadrata dva učitana broja. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
24 Izračunati površinu kvadrata. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
25 Izračunati obim kvadrata. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
26 Izračunati obim kocke. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
27 Izračunati površinu kocke. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
30 Izračunati dijagonalu kvadrata. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
31 Napisati program za izračunavanje površine pravougaonika. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
32 Napisati program za izračunavanje obima pravougaonika. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
33 Napisati program za izračunavanje dijagonalu pravougaonika. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
36 Napisati program za izračunavanje izraza: 2x, a / 3. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
37 Za učitani poluprečnik izračunati obim kruga. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
38 Za učitani poluprečnik izračunati površinu kruga. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
39 Za poznati poluprečnik izračunati obim i površinu kruga. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
40 Za poznatu površinu kruga izračunati poluprečnik i obim kruga. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
41 Za poznat obim kruga izračunati poluprečnik i površinu kruga. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
43 Napisati program za izračunavanje obima trougla: Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
44 Napisati program za izračunavanje površine trougla na dva načina:
koristeći Heronovu formulu: S=(a+b+c)/2, P=(S(S-a)(S-b)(S-c))1/2
Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
45 Učitati stranice trougla i naći obim i površinu. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
46 Za poznate vrijednosti stranice i visine trougla izračunati odgovarajuću površinu (P=a*h/2). Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
47 Napisati program za izračunavanje stranice trougla ako je poznata površina i visina trougla (P=a*h/2) Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
48 Za poznate vrijednosti površine i stranice trougla izračunati odgovarajuću visinu (P=a*h/2) . Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
49 Izračunati površinu i hipotenuzu pravouglog trougla, ako su poznate katete. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
50 Izračunati dijalgonale d i D kocke (za poznatu stranicu a). Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
51 Izračunati O, P i V kvadra (za poznate stranice a, b, c). Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
52 Izračunati dijagonale d i D kvadra (za poznate stranice a, b, c). Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
53 Za poznate vrijednosti površine i baze valjka izračunati odgovarajuću visinu. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
54 Napisati program koji će za učitane vrijednosti x i y izračunati i ispisati vrijednosti a i b prema izrazima:
a=x+y
b=x-y
Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
55 Napisati program koji izračunava slijedeće izraze:
c = x * y
d = x - y
e = c - x + y
Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
56 Izračunati vrijednosti prema izrazima:
a = x * y
b = x + y
c = b / x
Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
57 Napisati program za izračunavanje sume, proizvoda i razlike dva učitavana broja. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
58 Napisati program za učitavanje tri broja. Prva dva sabrati i podjeliti sa trećim. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
59 Napisati program za ispis prosjeka 5 brojeva. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
60 Napisati program koji za ispis rezultata izraza: (x-y)/3. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
73 Napisati program za pretvaranje galona u litre. (1 galon = 4.54 litre). Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
74 Napisati program za pretvaranje dolara u evre. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
75 Napisati program za pretvaranje km/h u m/s. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
76 Napisati program za pretvaranje Kelvinovih stepena u Celzujsove stepene. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
77 Napisati program kojim se prevodi temperatura iz skale Celzija u skalu Farenhajta. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
82 Napisati program za računanje godina starosti. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
83 Jedan radnik uradi posao za M dana a drugi za N dana. Za koliko dana bi uradili posao ako rade zajedno. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
84 Ako vozilo pređe sa x litara s km. Koliko potroši litara na 100 km. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
86 U banci imate određenu sumu novca. Godišnja kamata je 17%. Pod predpostavkom da ništa ne podižete u banci, koliko ćete novaca imati nakon tri godine. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
87 Napisati program za izračunavanje godišnje kamate. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
88 Napisati program za izračunavanje pređenog puta (s) pri jednolikom ubrzanom kretanju ( s=v0t + at2/2 ). Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
95 Napisati program koji vrijeme učitano u satima, minutama i sekundama izračunava i ispisuje u sekundama. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
96 Putovanje traje n sekundi. Izračunaj koliko je to sati, minuta i sekundi. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
97 Učitati koordinate tačke M1(x1,y1) izračunati udaljenost od koordinatnog početka. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
100 Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje odvojeno cifre. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
101 Napisati program za cjelobrojno dijeljenje sa 100 i 10 kao i izračunavanje ostatka 100 i 10 trocifrenog broja. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
107 Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje cifre unazad. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
108 Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje sumu cifara. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
109 Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje razliku prve i druge cifre. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C
110 Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje proizvod cifara i količnik druge i prve cifre s lijeva. Algoritam, BASIC, Pascal, C++, Java, C

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Turbo Pascal    abc C++    abc Java    abc C    abc Python    abc Dev-Pascal    Index