SQL
(Structured Query Language )

Select-prikaz polja iz tabele
From-iz koje tabele
Order by-sortiraj po (prezime ili ime ili….)
Order by Desc-sortiraj  od z-a
Select *-selektuj sva polja 

Ubacivanje uslova :
Where polje Like ‘M*’
Order by Prezime

Primjer :
Zamislite da imate  tabelu  koja se zove tblAdresar i da ona sadrži polja Ime, Prezime, Telefon, Adresa  i da  želimo ispisati sve osobe koje se zovu Marko I da ih sortira od z-a I da izlista sva polja traženih osoba:

SELECT  * FROM tblAdresar
WHERE Ime Like ‘Marko’
ORDER BY DESC Ime
Višestruko sortiranje :  ORDER BY polje1 ASC, polje2  DESC

JOIN -naredbe koje uzimaju podatke iz više tabela koje su u relaciji-koristi se samo ako tabele imaju iste primarne ključeve
Vrste JOIN-ova:
  INNER JOIN – vezana tabela, tj. Relacija između tabela
 OUTER  JOIN - LEFT JOIN i RIGHT JOIN

 
-
specifične verzije SQL-jezika su (T-SQL)- Microsoft Transaction SQL i (PL-SQL)-koji je karakteristika oracle-a

T-SQL

GROUP BY-grupira polja , sve iste brojeve pretvara u istu grupu
AS-pridruživanje imena polja rezultatu
SUM(polje)-suma pojedine grupe
MIN(polje)-minimalni broj u grupi
MAX(polje)-maximalni broj u grupi
AVG(polje)-prosjek pojedine grupe
COUNT(polje)-prebrojava koliko polja ima jedna grupa

 «-nazad