6.4..Napisati  program za izračunavanje dijagonalu pravougaonika.

Dijagram toka

Tekstualni algoritam

  1. ulaz - učitati: a, b
  2. obrada - izračunati: d = (a2 + b2)
  3. izlaz - ispisati: a, b, d

N a p o m e n a:
(a2 + b2) - kvadratni korijen (a2 + b2).


Index