7.1.. Provjeri da li je upisani broj x paran. Ako jesti ispiši parano.

Opis rješenja: Naradba MOD daje ostatak dijeljenja. Dijeljenjem broja sa 2 provjerava se parnost, jer ako nema ostatka broj je djeljiv sa 2 tj. paran. Logičkim izrazom x MOD 2 = 0 je istinit ako je broj djeljiv sa 2 tj. paran. Ako je ostatak dijeljenja jednak 0 broj je djeljiv sa 2.

Grafički dijagram toka

Tekstualni dijagram toka

  1. Ulaz: x
  2. Logički uslov: x MOD 2 = 0
        Istinit /TRUE/: Ispis poruke: "PARAN"

Index