7.1.. Učitati a. Ispisi a, ako je učitani broj negativan.

Opis rješenja: Sa tastature se upisuje vrijednost varijable a. Logičkim izrazom a>0 u naredbi IF izvodi se poređenje da li je upisana vrijednost pozitivna. Ako je logički izraz istinit na ekranu se ispisuje vrijednost varijable a, inače za ostale slućajeve nema ispisa. Ovo je provjera da li je broj pozitivan tj. veći od nule.

Grafički dijagram toka

Tekstualni dijagram toka

  1. Ulaz: a
  2. Logički uslov: a < 0
        Istinit /TRUE/: Ispis vrijednosti varjiable a

Index