7.1.. Sa tastature upisati broj. Ako je jednak nuli napisati "BROJ JE NULA".

Opis rješenja: Sa tastature se upisuje vrijednost varijable a. Logičkim izrazom a = 0 u naredbi IF izvodi se poređenje da li je upisana vrijednost jednaka nuli. Ako je logički izraz istinit na ekranu se ispisuje poruka "Nula", inače za ostale slućajeve nema ispisa. Ovo je provjera da li je broj nula tj. jednak nuli.

Grafički dijagram toka

Tekstualni dijagram toka

  1. Ulaz: a
  2. Logički uslov: a = 0
        Istinit /TRUE/: Ispis poruke: "Nula"

Index