7.1.. Sa tastature upisati broj. Ako je manji od nule napisati "BROJ JE NEGATIVAN".

Opis rješenja: Sa tastature se upisuje vrijednost varijable a. Logičkim izrazom a < 0 u naredbi IF izvodi se poređenje da li je upisana vrijednost negativna. Ako je logički izraz istinit na ekranu se ispisuje poruku "Negativan", inače za ostale slućajeve nema ispisa. Ovo je provjera da li je broj negativan tj. manji od nule.

Grafički dijagram toka

Tekstualni dijagram toka

  1. Ulaz: a
  2. Logički uslov: a < 0
        Istinit /TRUE/: Ispis poruke: "Negativan"

Index