7.1.. Provjeri da li je upisani broj x neparan. Ako jeste ispiši NEPARAN. .

Opis rješenja: Naradba MOD daje ostatak dijeljenja. Dijeljenjem broja sa 2 provjerava se parnost, jer ako ima ostatak broj nije djeljiv sa 2 tj. nije paran. Logičkim izrazom x MOD 2 <> 0 je istinit ako broj nije djeljiv sa 2 tj. neparan. Ako je ostatak dijeljenja sa 2 nije jednak 0 broj je nije djeljiv sa 2 (neparan je).

Grafički dijagram toka

Tekstualni dijagram toka

  1. Ulaz: x
  2. Logički uslov: x MOD 2 <> 0
        Istinit /TRUE/: Ispis poruke: "Nije paran"

Index