7.1.. Provjeri da li je upisani broj x nije djeljiv sa 3. Ako je istina ispiši NIJE DJELJIV SA 3.

Opis rješenja: Naradba MOD daje ostatak dijeljenja. Dijeljenjem broja sa 3 provjerava se da li je broj djeljiv (nije djeljiv) sa 3. Ako ostatak nije nula broj nije djeljiv sa 3. Logičkim izrazom a MOD 3 <> 0 je istinit ako broj nije djeljiv sa 3.

Grafički dijagram toka

Tekstualni dijagram toka

  1. Ulaz: x
  2. Logički uslov: x MOD 3 <> 0
        Istinit /TRUE/: Ispis poruke: "Nije djeljiv"

Index