8.2.. Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa a.

Opis rješenja: Iz teksta zadatka slijedi:

Tekst zadatka:

Prebrojati prirodne brojeve od k do n nisu djeljivi sa a.
Elementi rješenja Brojač br Kontrolna varijabla i Kontrolna varijabla i Logički izraz ponavljanja Logički izraz djeljivosti
Ulaz     k? n? a?
Početna vrijednost br = 0   i = k    
Ponavljanje   i = i + 1   i <= n  
Djeljivost         i MOD a <> 0
Obrada br = br + 1        
Izlaz br   k n a

Grafički dijagram toka Tekstualni algoritam
 1. učitati granice intervala (k,n)
  broj sa kojim se provjerava djeljivost (a)
 2. početna vrijednost brojača br (br =0)
 3. početna vrijednost za i (i = k)
 4. dok je i manje ili jednako n (i<=n) pređi na slijedeće korake; inače idi na nastavak programa (korak 8)
 5. ako i nije djeljivo sa a uvećati vrijednost brojača br (br=br+1)
 6. uvećaj vrijednost kontrolne promjenljive (i=i+1)
 7. idi na korak 4
 8. ispisati granice (k, n), broj za provjeru (a) i izračunatu vrijednost brojača br (br)
 9. kraj

Izvršavanje:

k? 3
n? 10
a? 3
			br =	0
i =	4		br =	1
i =	5		br =	2
i =	7		br =	3
i =	8		br =	4
i =	10		br =	5

Index