8.2.. Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od k do n koji nisu djeljivi sa 7.

Opis rješenja: Iz teksta zadatka slijedi:

Tekst zadatka:

Aritmetička sredina     prirodnih brojeva od k do n nisu djeljivi sa 7.
Elementi rješenja Aritmetička sredina ars Suma s Brojač br Kontrolna varijabla i Kontrolna varijabla i Logički izraz ponavljanja Logički izraz djeljivosti
Ulaz         k? n?  
Početna vrijednost   s = 0 br = 0   i = k    
Ponavljanje       i = i + 1   i <= n  
Djeljivost             i MOD 7 <> 0
Obrada ars = s / br s = s + i br = br + 1        
Izlaz ars       k n  

Grafički dijagram toka Tekstualni algoritam
 1. učitati granice intervala (k,n) 
 2. početna vrijednost sume s (s=0)
  početna vrijednost brojača br (br =0)
 3. početna vrijednost za i (i = k)
 4. dok je i manje ili jednako n (i<=n) pređi na slijedeće korake; inače idi na nastavak programa (korak 8)
 5. ako i nije djeljivo sa 7 formirati novu sumu (s=s+i)
  uvećati vrijednost brojača br (br=br+1)
 6. uvećaj vrijednost kontrolne promjenljive (i=i+1)
 7. idi na korak 4
 8. izračunati vrijednost aritmetičke sredine (as=s/br)
 9. ispisati granice (k, n) i izračunatu vrijednost aritmetičke sredine (as)
 10. kraj

Izvršavanje:

k? 3
n? 8
			S =	0		br =	0			
i =	3		S =	3		br =	1		as =	3
i =	4		S =	7		br =	2		as =	3,5
i =	5		S =	12		br =	3		as =	4
i =	6		S =	18		br =	4		as =	4,5
i =	8		S =	26		br =	5		as =	5,2

Index