8.2.. Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od k do n koji su djeljivi sa a.

Opis rješenja: Iz teksta zadatka slijedi:

Tekst zadatka:

Aritmetička sredina     prirodnih brojeva od k do n su djeljivi sa a.
Elementi rješenja Aritmetička sredina ars Suma s Brojač br Kontrolna varijabla i Kontrolna varijabla i Logički izraz ponavljanja Logički izraz djeljivosti
Ulaz         k? n? a?
Početna vrijednost   s = 0 br = 0   i = k    
Ponavljanje       i = i + 1   i <= n  
Djeljivost             i MOD a = 0
Obrada ars = s / br s = s + i br = br + 1        
Izlaz ars       k n a

Grafički dijagram toka Tekstualni algoritam
 1. učitati granice intervala (k,n) 
  učitati broj a
 2. početna vrijednost sume s (s=0)
  početna vrijednost brojača br (br =0)
 3. početna vrijednost za i (i = k)
 4. dok je i manje ili jednako n (i<=n) pređi na slijedeće korake; inače idi na nastavak programa (korak 8)
 5. ako je i djeljivo sa a formirati novu sumu (s=s+i)
  uvećati vrijednost brojača br (br=br+1)
 6. uvećaj vrijednost kontrolne promjenljive (i=i+1)
 7. idi na korak 4
 8. izračunati vrijednost aritmetičke sredine (as=s/br)
 9. iispisati granice intervala (k,n), broj a i izračunatu vrijednost aritmetičke sredine (as)
 10. kraj

Izvršavanje:

k? 3
n? 10
a? 4
			S =	0		br =	0			
i =	4		S =	4		br =	1		as =	4
i =	8		S =	12		br =	2		as =	6

Index