8.2.. Izračunati aritmetičku sredinu od prvih 5 prirodnih brojeva koji su djeljivi sa 3.

Grafički dijagram toka Tekstualni algoritam
 1. početna vrijednost sume s (s=0)
  početna vrijednost brojača br (br =0)
 2. početna vrijednost za i (i = 1)
 3. dok je i manje ili jednako 5 (i<=5) pređi na slijedeće korake; inače idi na nastavak programa (korak 7)
 4. ako je i djeljivo sa 3 formirati novu sumu (s=s+i)
  uvećati vrijednost brojača br (br=br+1)
 5. uvećaj vrijednost kontrolne promjenljive (i=i+1)
 6. idi na korak 3
 7. izračunati vrijednost aritmetičke sredine (as=s/br)
 8. ispisati izračunatu vrijednost aritmetičke sredine (as)
 9. kraj

Izvršavanje:

			S =	0		br =	0			
i =	3		S =	3		br =	1		as =	3

Index