Algoritmi abc - Razgranata struktura

Redni broj kviza: 1

    abc Algoritmi Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Učitati a. Ako je a nije parno  tada b postaje jedan, inače b postaje jedan.
Učitati a. Ako je a djeljivo sa 1 tada b postaje 2, inače b je 1.
Učitati a. Ako je a djeljivo sa 3 tada b postaje 2, inače b je 1.
Učitati a. Ako je a parno tada b postaje dva, inače b je jedan.