Algoritmi abc - WHILE petlja

Redni broj kviza: 1

    abc Algoritmi Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Izračunati broj brojeva koji nisu djeljivi sa 7 od u intervalu k do n.
Izračunati proizvod brojeva koji nisu djeljivi sa 7 od u intervalu k do n.
Izračunati aritmetičku sredinu brojeva koji nisu djeljivi sa 7 od u intervalu k do n.
Izračunati sumu brojeva koji nisu djeljivi sa 7 od u intervalu k do n.