Algoritmi abc - WHILE petlja

Redni broj kviza: 1

    abc Algoritmi Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Prebrojati prirodnih brojeva od k do n koji su djeljivi sa 3.
Suma prirodnih brojeva od k do n koji su djeljivi sa 3.
Proizvod prirodnih brojeva od k do n koji su djeljivi sa 3.
Ispisati prirodnih brojeva od k do n koji su djeljivi sa 3.