Algoritmi abc - WHILE petlja

Redni broj kviza: 1

    abc Algoritmi Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od a do b.
Izračunati broj prirodnih brojeva od a do bn.
Izračunati proizvod prirodnih brojeva od a do b.
Izračunati sumu prirodnih brojeva od a do b.