Algoritmi abc - linijska struktura

Redni broj testa: 1

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Obim kruga
Obim kvadrata
Obim kvadra
Obim pravougaonika