abc Algoritmi - Logički izrazi - Pripremni test bez uzorka - 2. dio

Redni broj testa: 1

Koji izraz odgovara tekstu: Broj koji se završava na cifru veću od 4
Odgovor 1
a MOD 4 > 10
Odgovor 2
a MOD 10 > 4
Odgovor 3
a MOD 4 > 0
Odgovor 4
4 MOD 10 > a