Algoritmi abc - Razgranata struktura

Redni broj testa: 1

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Učitati a. Ispisati a, ako je nula ili manji od nule.
Učitati a. Ispisati a, ako je negativan.
Učitati a. Ispisati a, ako je veći ili jednak nuli.
Učitati a. Ispisati a, ako je pozitivan.