Algoritmi abc - Razgranata struktura

Redni broj testa: 1

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Provjeriti da li je od dva upisana broja prvi djeljiv sa drugim. Ako nije ispisati NIJE DJELJIV.
Ispiš da je broj NIJE DJELJIV ako je drugi veći od prvog
Ako je drugi nije djeljiv sa prvim ispiši NIJE DJELJIV
Ispiši da je broj NIJE DJELJIV ako je paran