Algoritmi abc - REPEAT petlja

Redni broj testa: 1

Na osnovu algoritamske šeme koji odgovor je tačan
Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od 1 do 15.
Izračunati aritmetičku sredinu neparnih brojeva od 1 do n.
Izračunati aritmetičku sredinu parnih brojeva od 1 do n.
Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od 1 do n.