6.4.. Napisati program za upis i ispis broja.

Opis rješenja: Program izvodi učitavanje broja a i ispis učitavne vrrijednosti broja a.

Opis programa: Prva naredba je REM - naredba komentara. REM je skraćenica od engleske riječi REMARK (komentar). Naredba PRINT ispisuje naslov i zahjtev da se učita broj. Naredba INPUT izvodi učitavanje vrijednosti varaijable a. Naredba PRINT "a = "; a izvodi ispis učitane vrijednosti a.

Listing programa:

REM 06411074
PRINT "Ucitaj i ispisi broj" : REM naslov
PRINT "Broj"; : REM ulazna promjenljiva
INPUT a : REM ulaz - ucitavanje promjenljive

PRINT "a = "; a : REM izlaz - ispis
END

Ispis na ekranu:

Index