Programski jezici BASIC i Pascal
Linijska strukura

1 Napisati program za učitavanje i ispis broja. BASIC - Pascal
2 Napisati program za učitavanje i ispis dva broja. BASIC - Pascal
3 Napisati program za učitavanje dva broja i ispisti ih u obrnutom redoslijedu učitavanja. BASIC - Pascal
6 Napisati program za ispis sume dva broja BASIC - Pascal
7 Izračunati kvadrat učitanog broja. BASIC - Pascal
8 Izračunati aritmetičku sredinu dva broja. BASIC - Pascal
9 Napisati program za izračunavanje aritmetičku sredinu tri broja. BASIC - Pascal
10 Izračunati kvadrat učitanog broja i ispisati kao novu varijablu. Koristiti funkcije. BASIC - Pascal
11 Učitati 3 broja. Naći sumu prvog i trećeg te razliku trećeg i prvog. BASIC - Pascal
13 Izračunati kvadratni korijen učitanog broja i ispisati kao novu varijablu. Koristiti funkcije. (Obavezno učitati nenegatvni broj) BASIC - Pascal
14 Izračunati sumu kvadrata dva učitana broja. BASIC - Pascal
15 Izračunati sumu kvadrata tri učitana broja. BASIC - Pascal
18 Učitati 2 broja. Izračunati korijen aritmetičke sredine njihovih apsolutnih vrijednosti. BASIC - Pascal
19 Učitati 4 broja. Izračunati korijen aritmetičke sredine njihovih apsolutnih vrijednosti. BASIC - Pascal
20 Izračunati korijen sume kvadrata dva učitana broja. BASIC - Pascal
21 Izračunati korijen sume kvadrata tri učitana broja. BASIC - Pascal
22 Izračunati korijen apsolutne vrijednosti sume kvadrata dva učitana broja. BASIC - Pascal
23 Izračunati korijen apsolutne vrijednosti sume kvadrata tri učitana broja. BASIC - Pascal
24 Izračunati površinu kvadrata. BASIC - Pascal
25 Izračunati obim kvadrata. BASIC - Pascal
26 Izračunati obim kocke. BASIC - Pascal
27 Izračunati površinu kocke. BASIC - Pascal
28 Izračunati zapreminu kocke. BASIC - Pascal
30 Izračunati dijagonalu kvadrata. BASIC - Pascal
31 Napisati program za izračunavanje površine pravougaonika. BASIC - Pascal
32 Napisati program za izračunavanje obima pravougaonika. BASIC - Pascal
33 Napisati program za izračunavanje dijagonalu pravougaonika. BASIC - Pascal
34 Poznata je površina pravougaonika i stranica a. Izračunati obim. BASIC - Pascal
35 Poznata je površina pravougaonika i stranica a. Izračunati dijagonalu. BASIC - Pascal
36 Napisati program za izračunavanje izraza: 2x, a / 3. BASIC - Pascal
37 Za učitani poluprečnik izračunati obim kruga. BASIC - Pascal
38 Za učitani poluprečnik izračunati površinu kruga. BASIC - Pascal
39 Za poznati poluprečnik izračunati obim i površinu kruga. BASIC - Pascal
40 Za poznatu površinu kruga izračunati poluprečnik i obim kruga. BASIC - Pascal
41 Za poznat obim kruga izračunati poluprečnik i površinu kruga. BASIC - Pascal
43 Napisati program za izračunavanje obima trougla: BASIC - Pascal
44 Napisati program za izračunavanje površine trougla na dva načina:
koristeći Heronovu formulu: S=(a+b+c)/2, P=(S(S-a)(S-b)(S-c))1/2
BASIC - Pascal
45 Učitati stranice trougla i naći obim i površinu. BASIC - Pascal
46 Za poznate vrijednosti stranice i visine trougla izračunati odgovarajuću površinu (P=a*h/2). BASIC - Pascal
47 Napisati program za izračunavanje stranice trougla ako je poznata površina i visina trougla (P=a*h/2) BASIC - Pascal
48 Za poznate vrijednosti površine i stranice trougla izračunati odgovarajuću visinu (P=a*h/2) . BASIC - Pascal
49 Izračunati površinu i hipotenuzu pravouglog trougla, ako su poznate katete. BASIC - Pascal
50 Izračunati dijalgonale d i D kocke (za poznatu stranicu a). BASIC - Pascal
51 Izračunati O, P i V kvadra (za poznate stranice a, b, c). BASIC - Pascal
52 Izračunati dijagonale d i D kvadra (za poznate stranice a, b, c). BASIC - Pascal
53 Za poznate vrijednosti površine i baze valjka izračunati odgovarajuću visinu. BASIC - Pascal
54 Napisati program koji će za učitane vrijednosti x i y izračunati i ispisati vrijednosti a i b prema izrazima:
a=x+y
b=x-y
BASIC - Pascal
55 Napisati program koji izračunava slijedeće izraze:
c = x * y
d = x - y
e = c - x + y
BASIC - Pascal
56 Izračunati vrijednosti prema izrazima:
a = x * y
b = x + y
c = b / x
BASIC - Pascal
57 Napisati program za izračunavanje sume, proizvoda i razlike dva učitavana broja. BASIC - Pascal
58 Napisati program za učitavanje tri broja. Prva dva sabrati i podjeliti sa trećim. BASIC - Pascal
59 Napisati program za ispis prosjeka 5 brojeva. BASIC - Pascal
60 Napisati program koji za ispis rezultata izraza: (x-y)/3. BASIC - Pascal
66 Napisati program koji za ispis rezultata izraza: x=b2-4ac BASIC - Pascal
70 Na ekranu ispisati tekst Znak. Zatima sa tastature učitati znak i ispisati ga na ekranu. BASIC - Pascal
71 Sa tastature upisati više znakova i ispisati na ekran. BASIC - Pascal
73 Napisati program za pretvaranje galona u litre. (1 galon = 4.54 litre). BASIC - Pascal
74 Napisati program za pretvaranje dolara u evre. BASIC - Pascal
75 Napisati program za pretvaranje km/h u m/s. BASIC - Pascal
76 Napisati program za pretvaranje Kelvinovih stepena u Celzujsove stepene. BASIC - Pascal
77 Napisati program kojim se prevodi temperatura iz skale Celzija u skalu Farenhajta. BASIC - Pascal
80 Napisati program za pretvaranje veličinu fajla izraženu u kilobajtima u veličinu u bajtima. BASIC - Pascal
82 Napisati program za računanje godina starosti. BASIC - Pascal
83 Jedan radnik uradi posao za M dana a drugi za N dana. Za koliko dana bi uradili posao ako rade zajedno. BASIC - Pascal
84 Ako vozilo pređe sa x litara s km. Koliko potroši litara na 100 km. BASIC - Pascal
85 Koliko treba dodati primjese u tečnost zapremine V da se sa 2% poveća na 5%. BASIC - Pascal
86 U banci imate određenu sumu novca. Godišnja kamata je 17%. Pod predpostavkom da ništa ne podižete u banci, koliko ćete novaca imati nakon tri godine. BASIC - Pascal
87 Napisati program za izračunavanje godišnje kamate. BASIC - Pascal
88 Napisati program za izračunavanje pređenog puta (s) pri jednolikom ubrzanom kretanju ( s=v0t + at2/2 ). BASIC - Pascal
89 Izračunati vrijednost sinusne i kosinusne funkcije za učitani ugao u radijanima. BASIC - Pascal
95 Napisati program koji vrijeme učitano u satima, minutama i sekundama izračunava i ispisuje u sekundama. BASIC - Pascal
96 Putovanje traje n sekundi. Izračunaj koliko je to sati, minuta i sekundi. BASIC - Pascal
97 Učitati koordinate tačke M1(x1,y1) izračunati udaljenost od koordinatnog početka. BASIC - Pascal
98 Učitati koordinate dvije tačke M1(x1,y1) i M2(x2,y2) i izračunati pojedinačnu udaljenost tačaka od koordinatnog početka. BASIC - Pascal
99 Učitati koordinate dvije tačke M1(x1,y1) i M2(x2,y2) i izračunati udaljenost tačaka. BASIC - Pascal
100 Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje odvojeno cifre. BASIC - Pascal
101 Napisati program za cjelobrojno dijeljenje sa 100 i 10 kao i izračunavanje ostatka 100 i 10 trocifrenog broja. BASIC - Pascal
102 Napisati program za izracunavanje: a MOD 2, a MOD -2, -a MOD 2, -a MOD -2 BASIC - Pascal
103 Napisati program za izracunavanje: INT (a/2), INT (a/-2), INT (-a/2), INT (-a/-2) BASIC - Pascal
104 Napisati program za izračunavanje količnika i ostatka pri dijeljenju 7 sa 2 ( DIV i MOD) BASIC - Pascal
107 Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje cifre unazad. BASIC - Pascal
108 Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje sumu cifara. BASIC - Pascal
109 Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje razliku prve i druge cifre. BASIC - Pascal
110 Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje proizvod cifara i količnik druge i prve cifre s lijeva. BASIC - Pascal
111 Napisati program koji učitava trocifreni broj i ispisuje cifre. BASIC - Pascal
112 Napisati program koji učitava trocifreni broj i ispisuje cifre unazad. BASIC - Pascal
113 Napisati program koji učitava trocifreni broj i ispisuje sumu cifara. BASIC - Pascal
114 Napisati program koji učitava četverocifreni broj i ispisuje cifre. BASIC - Pascal
130 Učitati 3 cijela broja i izračunati aritmetičku sredinu koristeći samo varijable x, s i as. BASIC - Pascal
150 Ispisati generisani dvocifren slučajan broj. BASIC - Pascal
153 Sabrati dva generisana dvocifrena slučajna broja. BASIC - Pascal
157 Napisati program koji generiše dvocifren broj, ispiše ga. Zatim ispiše cifre jednu ispod druge. BASIC - Pascal
158 Napisati program koji generiše dvocifren broj, ispiše ga. Zatim ispiše cifre generisanog broja u obrnutom redoslijedu. BASIC - Pascal
168 Sabrati cifre generisanog dvocifrenog slučajnog broja. BASIC - Pascal

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Turbo Pascal    abc C++    abc Java    abc C    abc Python    abc Dev-Pascal    Index