8.2.. Ispis prirodnih brojeva djeljivih sa a od k do n.

Listing programa: Provjera djeljivosti sa 5 se izvodi logičkim izrazom i MOD a = 0 u naredbi IF unutar FOR petlje.

REM p08211027
CLS
PRINT "Od broja: ";
INPUT k
PRINT "Do broja:"
INPUT n
PRINT "Dijeljivih sa:"
INPUT a
I = k
WHILE I <= n
  IF I MOD a = 0 THEN
      PRINT I 
  END IF
  I = I + 1
WEND
END

Ispis na ekranu:

Index