8.2.. Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa 3.

Listing programa:

REM 08212024suma od 1 do n koji nisu djeljivi sa 3
CLS
PRINT "Izracunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa 3."
INPUT "Unesi broj:", n
s = 0
i = 1
WHILE I <= n
    IF i MOD 3 <> 0 THEN s = s + i
    i = i + 1
WEND
PRINT "Suma prirodnih brojeva koji nisu djeljivi sa 3 u intervalu od 1 do"; n; "je"; s
END

Ispis na ekranu:

Index